چگونه ثروتمند شویم-مدیر خوب- تبلیغات- بازاریابی -فروش موفق- good manager وبلاک تخصصی بازار سرمایه خواندنی های جذاب -بورس-اخبار اقتصادی-بانک وبیمه-بازاریابی وتبلیغات-مدیر موفق-پزشکی-عکسهای توریستی کشورها http://goodmanager.mihanblog.com 2020-08-07T04:41:14+01:00 text/html 2015-11-21T08:44:20+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد لیاقت وشجاعت در مدیریت http://goodmanager.mihanblog.com/post/1289 <div><br></div><div><table border="0" width="100%" class="Post" cellspacing="5" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 224, 193);"><tbody><tr><td class="Text" colspan="2" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;<font size="3">&nbsp;</font></span></span><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">کسی که شهامت لازم برای پای بندی و مقید بودن به هدف خود را دارد و هر سختی ای را برای رسیدن به آن تحمل می کند و پشتکار لازم برای تحمل هر نوع ناملایمی را دارد . می تواند تمام افکار خود را عملی کند و در حقیقت تفاوت زیادی بین فکر و عمل او وجود ندارد ، به دست گرفتن رهبری یک گروه یا شرکت برای این شخص ، یکی از ساده ترین کارهای دنیاست .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">اگر در ذهن خود ، گمان می کنید که شجاع نیستید ، برای خود وقتی در نظر بگیرید و این تعریف ضعیف کننده ، بازدارنده و محدودکننده را هر چه سریع تر از ذهن خود پاک کنید ، اولین کار لازم تلفیق است . مانند یک هنرپیشه نقشی را ایفا کنید که در تصورات خود دوست دارید باشید ، با شهامت و شجاعت زیاد .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">شجاعت پایه ی هرم صفات انسانی است ، زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">تعداد افرادی که جسارت و شهامت آن را داشته باشند که برای تغییر شرایط خود قدم بردارند ، کم است ، خیلی کم</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">یکی از اصلی ترین موانع صفت شجاعت ، غرور است ، غرور برای شجاعت یک چاقوی دو لبه است . گاهی اوقات غرور موجب می شود فرد تاب و تحمل شکست خود را نداشته باشد و به این ترتیب از هر نوع ریسک پرهیز می کنند . زمانی که غرور تبدیل به شخصیت می شود ، فرد برای حفظ و ارتقای شخصیت خود ، دست به ریسک های لازم جهت پیشرفت خود می زد و عاقلانه و در موارد نیاز مخاطره می کند . هر کجا که پیشرفتی چشمگیر را در شرکت یا سازمانی می بینیم ، می توانیم مطمئن باشیم که رهبر آن سازمان از شجاعت بسیار بهره مند است ، زیرا چنین پیشرفتی مستلزم گرفتن تصمیم های شجاعانه است . در بسیاری از موارد رهبران کارآمد هیچ نوع وجه مشترکی با همدیگر ندارند ، اما یک صفت هست که در همه ی آنها وجود دارد : آنها از خطر کردن نمی ترسند و همگی شجاعند . شجاعت یعنی بهتر انجام دادن کارها ، نه سرهم کردن و ماست مالی کردن آنها !</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">شجاعت به معنای احتیاط نکردن نیست . شجاعت یعنی انجام کاری که از آن می ترسیم . یعنی بیرون آمدن از فضای گنگ و رفتن به سوی قلمروهای جدید .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">رهبران بزرگ می دانند که با مردم چه طور برخورد کنند ، چه طور صحبت کنند و چه طور با آنها تا کنند و قدرت این را دارند که افراد را با یکدیگر سازگار کنند تا با همدلی بیشتر با یکدیگر کار کنند . در عین حال اگر لازم باشد ، موضع قاطع خود را نیز ، با تمامی مخالفت ها ابراز می کنند . رهبری که شجاع باشد ، موجب می شود پیروانش نسبت به فرامین او متعهد و غیرتمند شوند و اشخاص را وامی داردند تا عمل درست را انجام دهند . ترس دست و پای هر رهبری را می بندد و او را دیر یا زود از رهبری خلع خواهد کرد .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">از این که زندگی تان تمام شود ، نترسید . از این بترسید که زندگی را هیچ گاه آغاز نکرده باشید .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">ترس مانع انجام کارهای بزرگ است و بزرگ ترین فایده ی شجاعت و شهامت این است که درهای پیشرفت و افق های جدید را به روی شما می گشاید . شجاعت آینده ی بهتری برای شما می سازد . ترس و تردید را از خود دور کنید و از موقعیت های نادر زندگی استفاده کنید و با شهامت به سمت آینده حرکت کنید . هر بار که در برابر ترس مقاومت کنید ، شهامت و اعتماد به نفس تان تقویت می شود .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">برای تقویت شهامت خود باید کمی خطر کنید ، لازم نیست دست به کارهای محیرالعقول بزنید ، کارهایی که به شما اعتماد به نفس و شجاعت می بخشند ، ساده تر از این هستند که گمان می کنید .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">در برابر جمع سخن بگویید ، با چیزهایی که شما را می ترساند مقابله کنید ، مثلاً از تاریکی می ترسید ، چند ساعتی را در یک اتاق تاریک بگذرانید ، از بلندی می ترسید ، به استخر بروید و هر بار یک گام به سمت قسمت عمیق نزدیک تر شوید و ...</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">ممکن است در زندگی خود تاکنون گامی بلند برنداشته باشید ، با مشورت همسر و چند فرد با تجربه کاری را که تاکنون دلتان می خواسته اما از درگیر شدن با آن هراس داشته اید را سبک و سنگین کنید و در صورت معقول بودن ، با تمام قوا دست بکار شوید .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">انسان های با کفایت و لیاقت برای تلاش حد و مرزی نمی شناسند . هر قله ای را که فتح کنند ، اولین چیزی که به ذهن شان خطور می کند این است : قله ی بلندتر بعدی کجاست ؟</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">همه ی انسانهای بالیاقت ، پیوسته در جستجوی راه هایی هستند که رشد کنند و به شخصیت خود ادامه دهند .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">کسانی که چگونگی کار را میدانند بیکار نمی مانند اما کسانی که چرایی کار را می دانند ، قطعا ً رهبر همان کار می شوند .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">کار خوب و با کیفیت ، تصادفی نیست ، اراده ی مصمم تلاش صادقانه و اجرای ماهرانه است که کار خوب را ثمر می دهد . اشخاصی که پیگیر هستند و برای رسیدن به هدف خود سماجت از خود نشان می دهند ، می توانند از به بار نشستن زحمات خود مطمئن باشند</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">زمانی که میکل آنژ پرسیدند : (( چرا با وجود این که کسی تو را در این گوشه ی تاریک کلیسا نمی بیند با این همه دقت و پشتکار کار می کنی ؟ )) جواب داد : (( خدا که خواهد دید )) .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><span dir="rtl"></span><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"><span dir="rtl"></span>(( ولش کنید ، ببینیم چه پیش می آِد )) عبارتی است که کم تر رهبری از آن استفاده می کند . آنها هر روز باید کار مربوط به آن را تمام کنند .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">یادتان باشد ، شخصیت ما ،&nbsp;</span></span></font><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">به معیارهایی بستگی دارد که در ذهن مان جا داده ایم . صادقانه بگویید ، آخرین باری که کاری را با تمام وجود خویش انجام دادید و کسی جز خود شما از آن خبر نداشت ، کی بود ؟</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">رهبران خودب و با لیاقت فقط به عملکرد عالی خود اکتفا نمی کنند ، بلکه به همکاران و کارمندان خود نیز انگیزه می دهند . تکیه کردن به مهارت های خود کافی نیست ، رهبران کارآمد مهارت ، کفایت ، لیاقت و شجاعت را با هم در می آمیزند تا سازمان خود را به بالاترین سطح ترقی و تعالی برسانند .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">وقتی که پای انجام کار به میان می آید ، شما جزو کدام دسته از افراد زیر قرار می گیرید ؟</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">Ø<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">کسانی که می دانند چه کار بکنند .</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">Ø<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">کسانی که خود ، کار را خلق می کنند .</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">Ø<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">کسانی که میتوانند کاری خلق کنند که کارساز باشد .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">شما جزو کدام دسته هستید ؟ اهل اجرای کار هستید ؟ اهل خلق کار جدید هستید ؟ مرد عبور از بحران و مشکلات هستید ؟ متفکرید و کارسازی می کنید ؟</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">هیچ کس بدون هدف مشخص قادر به پیشرفت نیست . به اندازه ی کافی تحقیق و تفحص کنید تا برای بهبود مهارت های خود راه های مناسبی پیدا کنید و آن وقت در صورت لزوم برای گذر از این راه ها وقت و پول صرف کنید . اگر تاکنون با تمام وجود وقت خود را صرف کار خود نکرده اید ، اکنون دل به کار بدهید . از همین الان شروع کنید . بگردید ببینید چرا تا به حال کار خود را دوست نداشته اید ؟ آیا امیدی به پیشرفت نیست ؟ درآمدتان کافی نیست ؟ آیا ... ریشه ی مشکل را پیدا کنید و در صدد حل آن باشید .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">عملکرد خود را مرور کنید ، اگر عالی نیست ، عملکردتان را می توانید بی نتیجه فرض کنید . کار خوب از شما انتظار نمی رود . عملکرد شما باید عالی باشد . اگر کارها را سمبل می کنید ، هیچ وقت پیشرفت نخواهید کرد . از همین امروز از سمبل کاری دست بردارید .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;">مرزهای اخلاقی خود را سعی کنید بشناسید و آنها را تعالی ببخشید . بی هدف و بی حوصله در جا نزنید و آب در هاون نکوبید ، کار خود را عالی ، با لیاقت و با شهامت به اتمام برسانید .</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 32.15pt 0pt 0cm; text-indent: -14.15pt; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"></span></span><span dir="ltr" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p></td></tr><tr></tr></tbody></table><br></div> text/html 2014-12-31T15:09:40+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد با درآمد کم چگونه ثروتمند شویم؟ http://goodmanager.mihanblog.com/post/1288 <div style="direction:rtl;text-align:center;" itemprop="name"><h1 style="font-size:14px;">با درآمد کم چگونه ثروتمند شویم؟</h1></div><div style="text-align:center;"><span style="padding:3px;border:1px solid #cccccc;display:inline-block;min-width:225px;max-width:300px;"><img alt="با درآمد کم چگونه ثروتمند شویم؟" title="با درآمد کم چگونه ثروتمند شویم؟" src="http://www.seemorgh.com/modules/iContent2/Files/140041.jpg" height="200" width="300"></span></div><div style="text-align:center"><div style="width:300px;direction:rtl;text-align:justify;padding-top:10px;display:inline-block;" itemprop="description">یک بودجه ماهانه که تمامی هزینه های اولیه شما را پوشش دهد، مقرر کرده و مقدار کمی را هم برای تفریح و سرگرمی کنار بگذارید. هیچگاه از این مقدار در خرج کردن فراتر نروید.</div></div><br><div style="line-height: 30px; text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="Tahoma"><br style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; "></font></div><div style="text-align: justify; "><div><div><font class="Apple-style-span" size="2" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 30px;"><div><div><div><div>شکی نیست که همه می خواهند پولدار شوند؛ کتاب های زیادی در این باره نوشته شده، افراد بسیاری با ادعای اینکه می توانند راه های ثروتمند شدن سریع را به شما بیاموزند، کلاس هایی برگزار می کنند. در روزنامه ها و اطراف شما، افراد ثروتمندی نکته هایی برای پولدار شدن بیان می کنند و گروهی هم تضمین می دهند که می توانند شما را در مدت کوتاهی ثروتمند سازند. با وجود این، بیشتر این روش ها در دنیای واقعی جوابگو نیستند و دلیلش این است که<span style="color: #800000; "> مهم ترین جزء فرایند ثروتمند شدن شما، خودتان هستید</span>. بدون دانش عمیق، ریسک پذیری، انعطاف پذیری، اراده، زمان و... این توصیه ها و روش ها مسلما راه به جایی نمی برند. در هر صورت ما هم در این مطلب قصد داریم چند نکته را برای ثروتمند شدن به شما گوشزد کنیم. اگر پولدار نشدید، بدانید تقصیر خودتان بوده است.</div><div><br><span style="color: #000000; "><strong>1 -</strong></span><span style="color: #800000; "><strong> ثروتمند شدن از طریق یک حرفه</strong></span></div><div>دانش آکادمیک فرا بگیرید</div><div>مهم نیست که دانش شما در رشته مورد نظر با تحصیل در مقطع دوره فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شریف حاصل شده باشد یا اینکه از طریق ثبت نام در یک دوره آموزشی بدان دست یافته باشید بلکه باید دانش فیلد مطلوب کاری خود را در حد قابل قبولی داشته باشید. حتی مواردی که رویکرد کاملا تئوریک دارند، در بعضی مواقع در پروژه های واقعی به کمک شما آمده و باعث تمایز شما از سایر همکاران تان می شود. در ضمن، هنگام استخدام نیز رزومه علمی شما تاثیر بهتری از سوابق نامعلوم و حتی غیرمعتبر کاری در نزد کار فرما خواهد داشت.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>حرفه آینده تان را درست انتخاب کنید</strong></span></div><div>اگر اولویت اول شما کسب ثروت و زندگی راحت در آینده است، خیلی دنباله رو علاقه خود به رشته خاصی نباشید. به نتایج تحقیقاتی که در مورد متوسط درآمد مشاغل مختلف انجام شده، نگاه کنید تا ببینید در کدام رشته ها که به علایق شما نزدیک ترند، احتمال ثروتمند شدن بیشتر است. به طور مثال احتمال ثروتمند شدن شما در نقش یک مهندس مالی بیشتر از یک استاد دانشگاه خواهد بود.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>مکان درستی را برای فعالیت شغلی انتخاب کنید</strong></span></div><div>به جایی بروید که شغل های بهتر و بیشتری وجود دارد. مثلا به عنوان کارشناس مسائل مالی و بورس، زمینه کاری بهتر و امکان رشد بیشتری در تهران برای شما وجود خواهد داشت تا در یک شهرستان کوچک.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>ابتدا شغلی برای کسب تجربه پیدا کنید</strong></span></div><div>تا می توانید برای جاهای مختلف درخواست کار بفرستید و مصاحبه بروید. هنگامی که کار مورد نظر را یافتید آن را نگه دارید و سعی کنید تجارب لازم برای موفقیت های آینده را کسب کنید. تا پیدا شدن یک کار مناسب نیز می توانید در یک شرکت معتبر کارآموزی کنید و تجربه کسب کنید.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>شغل و کارفرمایتان را تغییر دهید</strong></span></div><div>با این کار می توانید دستمزد خود را افزایش داده، تجارب کاری و غیرکاری مختلف به دست آورده و ریسک بیکاری آینده به دلیل تک بعدی بودن را کاهش دهید. از اینکه این کار را بارها انجام دهید واهمه نداشته باشید. اگر شما کارمند با ارزشی باشید، حتی ممکن است کارفرمای فعلی تان برای نگه داشتن شما، افزایش حقوق و سایر مزایا را در نظر بگیرد. ممکن است وابستگی به شرایط فعلی، ترس از محیط و کار جدید یا وفاداری شغلی، شما را در این اقدام سست کند، اما به یاد داشته باشید برای پیشرفت باید مدام در حرکت باشید، بنابراین برای یافتن موقعیت های تازه گوش به زنگ باشید.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>تجارت شخصی راه اندازی کنید</strong></span></div><div>بیشتر افراد موفق یک درآمد جانبی به جز حقوق ثابت ماهانه دارند که گاهی از این کارهای جانبی درآمد بیشتری عایدشان می شود. این کار تمرکز و وقت زیادی می طلبد و استرس زیادی به شما وارد می کند، اما بعد از چند وقت که به سوددهی رسید، شما می توانید نتیجه آن را ببینید. علاوه بر درآمد بیشتر، شما این مزیت را خواهید داشت که رئیس خود باشید و زمان های کاری خودتان را تنظیم کنید. پیشنهاد می کنیم پس از کسب تجربه در یک زمینه خاص و به دست آوردن دانش جنبه های مختلف آن، تجارت خود را شروع کنید.</div><div><br><strong>2 - </strong><strong style="color: #800000; ">ثروتمند شدن از طریق سرمایه گذاری</strong></div><div><strong style="color: #800000; ">سرمایه گذاری کردن در تحصیل</strong></div><div>حتی اگر موفق نشدید از طریق کنکور وارد دانشگاه شوید، با هزینه شخصی به دانشگاه بروید. مطمئن باشید با انتخاب رشته صحیح بعدها چند برابر هزینه سرمایه گذاری شده برای تحصیل خود را به دست خواهید آورد. برای مثال اگر شخصی که به تجارت علاقه مند است، مدرک <strong>MBA</strong> بگیرد، هزینه تحصیل خود را بعدها در کمتر از یک سال به دست خواهد آورد.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>در بازار های مالی سرمایه گذاری کنید</strong></span></div><div>بازارهای مالی محل مناسبی برای چند برابر کردن پول شما هستند. اگر خود را به دانش لازم مجهز کنید و فرد فرصت​شناسی باشید قادر خواهید بود چند برابر درآمد سالانه خود را از این طریق به دست آورید. خرید سهام شرکت های معتبر و اوراق قرضه راهی مطمئن برای ایجاد درآمد فرعی است. برای افراد ریسک پذیرتر، سرمایه گذاری در بازار بورس، سود بیشتری به دنبال خواهد داشت. در کنار اینها نباید از سرمایه گذاری روی طلا و ارز غافل شد. این بازارها در شرایط بحران های اقتصادی داخلی یا جهانی، به طرز شگفت آوری سودآوری دارند.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>در مستغـــلات سرمــایه گـــذاری کنید</strong></span></div><div>خریداملاک استیجاری یا زمین در مکان های رو به رشد، سرمایه گذاری است که شما همواره برنده آن خواهید بود. با توجه به افزایش جمعیت و در نتیجه بالا رفتن تقاضا برای مسکن و همچنین املاک تجاری، می توانید انتظار یک سود تضمین شده را داشته باشید. اگر فرد ریسک پذیری نیستید می توانید با خرید یک واحد استیجاری، نه تنها از افزایش سرمایه خود مطمئن شوید، بلکه از اجاره ماهانه آن استفاده کنید. اگر هم وقت و انرژی کافی دارید و به دنبال سود بالا هستید، پیشنهاد می شود به صورت فردی یا مشارکتی اقدام به ساخت وساز کنید.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>وقت خود را سرمایه بدانید</strong></span></div><div>به جای اینکه چند ساعت در روز را به بطالت صرف کنید، سعی کنید برای کل روزتان برنامه ریزی داشته باشید. از هر زمانی برای یادگیری مطالبی مانند ساز و کارهای اقتصادی، عملکرد شرکت های بورس، مدل های ریاضی ساده و پیشرفته تحلیل مالی و ... استفاده کنید.</div><div>&nbsp;<br><strong style="color: #800000; ">از خریدهایی که ارزش آنها در آینده پایین خواهد آمد، اجتناب کنید</strong></div><div>به طور مثال خرید یک ماشین گران قیمت، اقدام جالبی از لحاظ اقتصادی به شمار نمی آید، زیرا صرف نظر از میزان کاری که از آن می کشید، بعد از ۵ سال، ارزش آن به میزان زیادی افول خواهد کرد.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>ثروتمند بمانید</strong></span></div><div>ثروتمند شدن سخت است، اما ثروتمند ماندن حتی از آن هم سخت تر است. دارایی شما همواره از بازار تاثیر می پذیرد و بازار هم که پستی و بلندی های خود را دارد. اگر شما در زمانی که بازار در شرایط خوبی به سر می برد، بی خیال باشید و استفاده حداکثر را نبرید، در زمان رکود محکوم به شکست و بازگشت به پله نخست خواهید بود. اگر ارتقایی در حقوق خود داشتید یا سهامتان سوددهی خوبی داشت، این مبلغ اضافه را پس انداز یا سرمایه گذاری کنید، زیرا قریب به یقین با روزهای سخت مواجه خواهید شد.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>3 -</strong><strong style="color: #800000; "> ثروتمند شدن از طریق پس انداز روزانه</strong></div><div><strong style="color: #800000; ">چند حساب پس انداز باز کنید</strong></div><div>بهتر است هر فردی بیش از یک حساب پس انداز داشته باشد تا با ریختن مقداری از درآمد ماهانه در حساب های دیگر از خرج های اضافی جلوگیری کند. به طور مثال، بهتر است هر زمان که حقوق خود را دریافت کردید و همان ابتدا درصدی از پولتان را در حساب مخصوصی بریزید و کارت آن را همیشه در منزل نگه دارید. یک حساب مخصوص خرج منزل و یک حساب هم برای تفریحات ماهانه داشته باشید.</div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: #800000; "><strong>بودجه بندی کنید</strong></span></div><div>یک بودجه ماهانه که تمامی هزینه های اولیه شما را پوشش دهد، مقرر کرده و مقدار کمی را هم برای تفریح و سرگرمی کنار بگذارید. هیچگاه از این مقدار در خرج کردن فراتر نروید.</div><div><br><span style="color: #800000; "><strong>به ماشین و منزل سطح پایین رضایت دهید اما قانع نباشید</strong></span></div><div>معمولا انتظاری را که از یک منزل ویلایی دارید، یک آپارتمان هم برآورده می سازد. آپارتمان مسکونی را می توان با یک نفر دیگر شریک شد و به یک ماشین دست دوم رضایت داد. در یک کلام تجمل گرا نباشید. با این کار ماهانه مقدار زیادی پول پس انداز خواهید کرد تا اینکه روزی برسد که بتوانید بهترین منزل و ماشین را بخرید بدون اینکه چیزی از درآمدزایی شما کم شود.</div><div><span class="Apple-style-span" style="white-space: pre;"><br></span></div></div></div></div></span></font></div></div></div><br> text/html 2014-12-31T14:51:05+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد رنگین کمان مصنوعی http://goodmanager.mihanblog.com/post/1287 <h2><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/22104" rel="bookmark"> رنگین‌کمان مصنوعی ایستگاه مرکزی آمستردام با فناوری های‌تک</a></h2> <p class="p-who"><b>نویسنده:</b> <a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/author/1148042">Laura </a> &nbsp;&nbsp;<b>طبقه بندی: </b><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/category/28">تکنیک های نورپردازی</a>،&nbsp;</p> <img src="http://images.farnet.ir//2014/12/amsterdam-central-station-rainbow.jpeg" class="attachment-wt-thumb-post wp-post-image" alt="amsterdam-central-station-rainbow" height="300" width="600"><br><br><strong>هر شب نزدیک غروب خورشید،&nbsp;ایستگاه مرکزی آمستردام تبدیل به یک رنگین‌کمان مصنوعی می‌شود. یک نورافکن ۴&nbsp;کیلوواتی این رنگین‌کمان را به‌وسیله طیفی از کریستال مایع بر روی طاق‌های دیوار این ایستگاه به ابعاد ۴۵&nbsp;در&nbsp;۲۵ متر خلق می‌کند. از این فنّاوری درواقع برای تحقیق بر روی فرا سیارات خورشیدی استفاده می‌گردد، اما اکنون مرکز آمستردام را به‌گونه‌ای نورپردازی کرده که هر شب مورد تحسین هزاران مسافر قرار می‌گیرد.<br>انجام این پروژه توسط&nbsp;یکی از هنرمندان&nbsp;آمستردامی به نام ” Daan Roosegaarde” و محقق دانشگاه NC State در کنار مؤسس کمپانی”ImagineOptix Corporation” آقای Michael Escuti به‌منظور گرامیداشت صد و بیست و پنجمین&nbsp;سالگرد افتتاح ایستگاه مرکزی قطار آمستردام و آغاز سال جدید میلادی به همت سازمان جهانی یونسکو صورت گرفته است.</strong><br><img class="size-medium wp-image-85939 aligncenter" src="http://images.farnet.ir//2014/12/amsterdam-central-station-rainbow-3-600x400.jpeg" alt="amsterdam-central-station-rainbow-3" height="400" width="600"><br><b><br>این حجم از&nbsp;رنگین‌کمان مصنوعی زیبایی را نمی‌توان به روش‌های مرسوم &nbsp;همانند تاباندن نور از طریق منشور و یا توری پراش ایجاد کرد، زیرا در این صورت با رنگ‌های نه‌چندان شفاف&nbsp;و یا با درصد بالایی از انتشار نور به محیط اطراف روبه‌رو خواهیم شد که در این صورت برای لکوموتیوران و سایر مسافران قطار مشکل‌ساز خواهد بود.<br> Escuti و گروه تحقیقاتی وی در مجموعه‌ی ImagineOptix در حال &nbsp;استفاده از توری‌های قطبش که با استفاده از خطوط الگو خطوط موازی_ عمودی باعث&nbsp;پلاریزه&nbsp;شدن پرتوهای نوری می‌شود، هستند. در اینجا باید این نکته را یادآور شویم که منظور از نور پلاریزه، سطح نوری است که ارتعاشاتش فقط در یکی از سطوح ممکن صورت می‌پذیرد. چنانچه نور معمولی از داخل یک عدسی که از ماده‌ی شناخته شده‌ای به نام پلاروید ساخته شده و یا از بین قطعات کلسیت که به&nbsp;منشور نیکول&nbsp;موسوم است عبور داده شود به نور پلاریزه تبدیل می‌شود.</b><br><img class="size-medium wp-image-85940 aligncenter" src="http://images.farnet.ir//2014/12/amsterdam-central-station-rainbow-5-600x400.jpg" alt="amsterdam-central-station-rainbow-5" height="400" width="600"><br><br><b>درنتیجه این پژوهش، تیم توسعه‌دهنده موفق به تولید هولوگرام هندسی مجهز به توری پلاریزه‌ی اصلاح شده‌ای شد که دارای خطوط موازی انحنادار حول دایره‌های متحدالمرکز هستند. این دایره‌های متحدالمرکز&nbsp;تنها از یکدیگر به میزان ۱٫۵ میکرون فاصله داشته و این امر سبب واضح‌تر و شفاف‌تر شدن طیف‌های نوری می‌گردد. این هولوگرام هندسی همچنین دارای لایه‌های&nbsp;متعددی&nbsp;از کریستال مایع است.</b><br><img class="size-medium wp-image-85938 aligncenter" src="http://images.farnet.ir//2014/12/amsterdam-central-station-rainbow-1-600x400.jpeg" alt="amsterdam-central-station-rainbow-1" height="400" width="600"><br><br><b>درواقع این ساختار، دارای رنگ‌های بیشتری نسبت به رنگ‌های تولیدشده توسط گوشی‌های هوشمند و تلویزیون‌های موجود و همچنین تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های دیجیتال است. تمام این تحقیقات مسبب آن شده که نور تولید شده توسط&nbsp;نورافکن با دقت ۹۹ درصد، دست آنجایی که برایش معین شده است تابانده شود و آن ۱ درصد نیز طبق تحقیقات صورت گرفته هیچ ضرری برای مسافران در پی نخواهد داشت.</b><br><span><a href="http://farnet.ir/other/" rel="category tag">گوناگون</a></span> text/html 2014-12-31T14:48:18+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد چگونه میتوانیم فضانورد شویم http://goodmanager.mihanblog.com/post/1286 <h2><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/22106" rel="bookmark">چگونه می‌توانیم یک فضانورد شویم؟</a></h2> <p class="p-who"><b>نویسنده:</b> <a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/author/1148042">Laura </a> &nbsp;&nbsp;<b>طبقه بندی: </b><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/category/27">اطلاعات علمی ساده و خلاصه</a>،&nbsp;</p> <div class="p-con clearfix"> <div class="itemImageBlock"> <span class="itemImage shadowbox"> <a class="modal" rel="{handler: 'image'}" href="http://www.zoomit.ir/media/k2/items/cache/feea9c293c9a2acad59b8eb346b7341d_XL.jpg" title="برای پیش‌نمایش تصویر کلیک کنید"> <font size="3"><img src="http://www.zoomit.ir/media/k2/items/cache/feea9c293c9a2acad59b8eb346b7341d_XL.jpg" alt="سلفی فضانورد ناسا مایک هاپکینز" style="width:750px; height:auto;"> </font></a><font size="3"> </font></span><font size="3"> <span class="itemImageCaption">سلفی فضانورد ناسا مایک هاپکینز</span> </font></div><font size="3"> بسیاری تصور می‌کنند، فضانوردان افرادی هستند که در ایستگاه فضایی و مدار زمین به اکتشاف و آزمایش‌های علمی مشغول می‌شوند و تصاویر حیرت آوری از زیبایی‌های فضا و جاذبه‌ی سفر برای ما ارسال می‌کنند اما آیا می‌دانستید که فضانورد شدن بدون سال‌ها تجربه و تمرینات مشکل در زمین ممکن نخواهد بود؛<br>فضانورد شدن یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و احتیاج به سال‌ها آموزش‌های سخت و تجربه برای رسیدن به شرایط عمومی این شغل دارد. بسیاری از مردم حتی شرایط شرکت در این امتحانات را نخواهند داشت و از بین شرکت کنندگان تنها افراد کمی موفق می‌شوند به فضا سفر کنند. این مقاله بر فرآیند انتخاب فضانوردان توسط ناسا از میان شهروندان آمریکایی تمرکز دارد اما این مقررات تقریباً برای باقی کشورها نیز مشابه است. آژانس‌های فضایی مختلف برنامه‌هایی برای ارسال فضانورد به فضا دارند که با توجه به محل سکونت باید از طریق یکی از این آژانس‌ها اقدام شود.<br></font><ul class="circle red"><li><font size="3"><a href="http://zurl.ir/2W5XU" target="_blank">آژانس فضایی اروپا</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://zurl.ir/jWaUe" target="_blank">آژانس اکتشافات فضایی ژاپن</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://zurl.ir/QdHvv" target="_blank">آژانس فضایی کانادا</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://zurl.ir/Kw7ax" target="_blank">آژانس فضایی فدرال روسیه</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://zurl.ir/mC9Jq" target="_blank">سازمان ملی فضایی چین</a></font></li></ul><p><font size="3">و البته سازمان فضایی کشورمان نیز قصد دارد تا قبل از سال ۱۴۰۰ اولین فضانورد را از ایران به فضا بفرستد:</font></p><ul class="circle red"><li><font size="3"><a href="http://zurl.ir/euBB7" target="_blank">سازمان فضایی ایران</a></font></li></ul><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.zoomit.ir/images/93/09/How_To_Become_An_Astronaut/19774_space_mission_astronaut_in_space.jpg" alt="19774 space mission astronaut in space"></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">اولین قدم برای فضانورد شدن داشتن تحصیلات آکادمیک مرتبط با این رشته است. دو دسته‌ی اصلی از متقاضیان جذب می‌شوند، متقاضیان نظامی و غیر نظامی. متقاضیان نظامی بسته به شاخه‌ی فعال در نیروهای مسلح به قسمت مورد نظر ناسا منتقل می‌شوند ولی غیر نظامیان مستقیماً توسط خود این سازمان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از هر طریقی که بخواهید واجد شرایط فضانورد شدن باشید حداقل باید مدرک کارشناسی ارشد را داشته باشید. فارق‌التحصیلان رشته‌های علوم مهندسی، زیست، فیزیک، ریاضیات، جغرافیا و حمل و نقل فضایی برای فعالیت در فضا مورد نیاز هستند. بسیاری از فضانوردان مدرک دکترا و یا حتی مانند استوری ماسگراو مدارکی بالاتر دارند.</font></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.zoomit.ir/images/93/09/How_To_Become_An_Astronaut/42141_space_mission_space_shuttle_and_earth.jpg" alt="42141 space mission space shuttle and earth"></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">تا اینجا متوجه شدید که برای فضانورد شدن احتیاج به مدارک تحصیلی بالایی است اما این‌ها فقط شرایط اولیه هستند؛ برای اینکه نامزد پذیرفته شدن توسط ناسا باشید باید حداقل سه سال تجربه‌ی حرفه‌ای مرتبط با رشته‌ی مورد نیاز را داشته باشید که این میزان برای کاندیداهای نظامی برابر با ۱۰۰۰ ساعت پرواز با هواپیمای جت خواهد بود. با این حال مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یک سال و دکترا سه سال از تجربه‌ی حرفه‌ای به حساب می‌آید؛ تنها مورد استثناء معلم‌ها هستند که می‌توانند با مدرک کارشناسی فنی واجد شرایط شناخته شوند.</font></p><p><font size="3">کاندیداهای فضانوردی ناسا از نظر شرایط فیزیکی بدن نیز باید شرایط مناسبی را داشته باشند شامل:</font></p><ul class="circle red"><li><font size="3">قدرت بینایی ۲۰ از ۲۰ به طور طبیعی یا با استفاده از لنزهای طبی</font></li><li><font size="3">فشار خون کمتر از ۱۴۰ بر روی ۹۰ در حالت نشسته</font></li><li><font size="3">قد بین ۱۵۷ تا ۱۹۰ سانتی‌متر</font></li></ul><p><font size="3">به طور کلی شرایط بدنی کاندیدا باید بسیار خوب و مناسب برای فعالیت‌های دشوار باشد زیرا بازگرداندن اضطراری فضانورد به زمین کاری بسیار سخت و پرهزینه است.</font></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.zoomit.ir/images/93/09/How_To_Become_An_Astronaut/Foale_ZeroG.jpg" alt="Foale ZeroG"></p><p><font size="3">پس از طی این مراحل کاندیدا از مصاحبه نیز باید پیروز خارج شود. در این مصاحبه شرایط جسمی و روانی فرد برای فضانوردی توسط متخصصین سنجیده می‌شود. مهارت‌های کاری و روحیه‌ی گروهی همچنین عشق به یادگیری از جمله صفات شخصیتی است که ناسا از فضانوردان خود انتظار دارد.</font></p><h2><font size="3">پیش به سوی پرواز</font></h2><p><font size="3">پس از سربلند بیرون آمدن از این مراحل ناسا شما را به عنوان یک فضانورد نمی‌شناسد بلکه شما واجد شرایط گذراندن آموزش‌های پایه‌ی فضانوردی شده‌اید. در این مرحله دو سال از آموزش‌های پایه برای فضانوردان در نظر گرفته شده است، نامزدهای فضانوردی به کلاس‌های عمومی در باره‌ی ایستگاه فضایی بین‌المللی و پرواز‌های فضایی خواهند رفت، همچنین آموزش‌های ویژه‌ای که آن‌ها را تبدیل به غواصان حرفه‌ای می‌کند، آموزش نظامی زنده‌ماندن در آب، قرار گیری تحت فشار هوا با نوسان بالا، پرواز در مدار، راهپیمایی فضایی و یادگیری زبان روسی از جمله چیزهایی است که در این دانشکده‌ی فضانوردی به کاندیداها آموزش داده می‌شود.</font></p><font size="3"> </font><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.zoomit.ir/images/93/09/How_To_Become_An_Astronaut/2-In-an-Adjustable-Portable-Foot-Restraint-for-an-exercise-with-the-Body-Restraint-Tether.jpg" alt="2-In-an-Adjustable-Portable-Foot-Restraint-for-an-exercise-with-the-Body-Restraint-Tether"></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">پس از فارق التحصیلی برای یک سال به اکثر فضانوردان پروازی اختصاص داده نخواهد شد، آن‌ها به عنوان پشتیبان فضانوردان در مدار، ماموریت‌های فضایی شبیه سازی شده را در آزمایشگاه شناور خنثی ناسا برای به دست آوردن مهارت بالاتر می‌گذرانند. پس از آن احتمالاً بنابر نوع فعالیت مهارت‌هایی توسط شرکای بین‌المللی ناسا مانند سازمان فضایی کانادا برای کار با بازوی رباتیک ایستگاه فضایی به آن‌ها داده شود، همه‌ی فضانوردان نیز باید در پرواز با هواپیمای T-38 ناسا به مهارت برسند و تعداد معینی از پرواز با آن در هر ماه را گذرانده باشند.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.zoomit.ir/images/93/09/How_To_Become_An_Astronaut/nasa-t38.jpg" alt="nasa-t38"><font size="3">&nbsp;NASA T-38</font></p><p><font size="3">همانطور که متوجه شدید انتخاب شدن به عنوان فضانورد تنها شروع کار است و بعد از این مرحله ساعت‌ها درس و شبیه سازی و فعالیت‌های فیزیکی و ذهنی لازم است تا فرد به شرایط مناسب برای رفتن به فضا دست پیدا کند. چندین شبیه سازی از زندگی در فضا در اندازه‌ی واقعی وجود دارد که در آن‌ها به فضانوردان درس زندگی در فضا آموزش داده می‌شود. چگونگی ارتباط با سیستم‌های ارتباطی، آماده سازی غذا، قرار دادن تجهیزات در فضای محدود و مدیریت زباله‌ها، استفاده از دوربین‌ها و عملیات‌های آزمایشی از جمله‌ی این آزمایش‌ها است.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.zoomit.ir/images/93/09/How_To_Become_An_Astronaut/42729_space_mission_iss_inside_iss.jpg" alt="42729 space mission iss inside iss"><font size="3">نمایی از درون ایستگاه فضایی بین‌المللی</font></p><p><font size="3">این روزها به طور معمول مدت استقرار فضانوردان در ایستگاه فضایی به مدت ۶ ماه به طول می‌انجامد که تا یک سال نیز برای بررسی تأثیرات بی‌وزنی بر بدن انسان تمدید خواهد شد. آیا حاضرید تمام این سختی‌ها را برای حضور در فضا تحمل کنید؟</font></p><span class="itemAuthor"><font size="3"><a rel="author" href="http://www.zoomit.ir/authors/vahid-khamesi">وحید خامسی</a></font> </span> <div class="cb_share clearfix"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://powercontrol.mihanblog.com/post/22106&amp;title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F"> ارسال به <img title="ارسال به 100 درجه کلوب دات کام" alt="ارسال به 100 درجه کلوب دات کام" src="http://www.cloob.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/images/icon/100c.gif"> </a> </div> </div> <div style="padding-top: 3px;" class="p-com"> <a style="float: left;margin-top: 4px;" target="_self" href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/22106#commentlist" class="comment-link">نظرات(0)</a>&nbsp; <div style="float: left; margin-top: -3px;"> </div> </div> <div class="p-head"> <p class="p-date">پنجشنبه 27 آذر 1393</p> <h2><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/22105" rel="bookmark">چگونه به تنهایی با زمان‌های سخت و کارهای دشوار زندگی روبرو شویم.</a></h2> <p class="p-who"><b>نویسنده:</b> <a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/author/1148042">Laura </a> &nbsp;&nbsp;<b>طبقه بندی: </b><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/category/2">شرط پیشرفت+مدیریت زمان و انرژی</a>،&nbsp;<a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/category/20">مهارت های زندگی</a>،&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="3">نعداد زیادی راه‌حل و ترفند برای مواجه با لحظه‌های دشوار در زندگی وجود دارد اما متاسفانه در زمان سختی مفید و کمک‌کننده نیستند. تمام انسان‌ها در طول حیات با لحظات سخت روبرو می‌شوند اما تعداد اندکی موفق می‌شوند که مشکلات را از زندگی‌شان بیرون بیاندازند. در این پست از زبان جنیفر هیوستون نویسنده سایت <a href="http://womanitely.com">Womanitely</a> راه‌های ساده‌ای را معرفی می‌کنیم که می‌توانند به شما در گذراندن اوقات دشوار زندگی کمک کنند. هرچند این توصیه‌ها ساده و آشنا به نظر می‌رسند، اما مرور دوباره آن‌ها (و صد البته عمل به آن‌ها) خالی از فایده نخواهد بود.</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;من فرد درون‌گرا و بسیار حساسی هستم. حتی کوچکترین مشکلات می‌تواند روز من خراب کند. در واقع تعداد زیادی از تکنیک‌ها را امتحان کرده‌ام که متاسفانه کمک خاصی به من نکرده‌اند. اگر شما در حال تلاش برای مواجه با سختی‌های زندگی هستید من پیشنهاد می‌کنم در دوران سختی که خود را تنها می‌باید از تکنیک‌های شگفت‌انگیز زیر استفاده کنید:</font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="3">۱-چشمان خود را ببندید</font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">اولین کاری که من وقتی در دردسر وحشتناکی افتاده‌ام انجام می‌دهم این است که چشمان خود را می‌بندم و ذهنم را خالی می‌کنم. درست شبیه کاری که در یوگا انجام می‌شود، به سادگی مشکلات و دشواری‌ها دور می‌شوند و شاید احساس خلسه‌ای ایجاد شود که شک کنید مرده‌اید یا زنده هستید. هرچند امیدوارم هرگز این احساس را تجربه نکنید. چند ماه پیش شرایط سختی داشتم و انجام این کار برایم آسان نبود اما من از لحاظ طبیعی انسانی قوی هستم و معتقدم مواجه شدن&nbsp;با چالش‌ها و سختی‌ها انسان را قوی‌تر می‌سازد. من یک‌بار زندگی می‌کنم، بنابراین نمی‌خواهم زمان خود را صرف نگرانی در خصوص بی‌عدالتی‌های کاری، برخی روابط دوستانه مسموم، همکاران و در واقع چیزهایی که نمی‌توانم تغییر دهم، کنم. چشمان خود را ببندید، نفس عمیقی بکشید و اجازه دهید نگرانی‌ها و مشکلات ذهن شما را ترک کنند. شکر گزار باشید و بی‌توجه به مشکل پیش آمده لبخند بزنید. لبخند شما کمک می‌کند تا با مشکل خود قوی‌تر بجنگید.</font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="3">۲-عبادت کنید</font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">اگر با بستن چشمان خود نتوانستید نگرانی‌ها را دور کنید، عبادت کنید. دعا و عبادت گزینه مناسبی برای افرادی‌ست که نمی‌توانند با احساسات خود کنار بیایند و یا از اضطراب رنج می‌برند.</font></p><font size="3"> </font><figure><font size="3"><a class="fluidbox" href="http://1pezeshk.com/wp-content/uploads/2014/12/Pray.jpg"><div style="z-index: 990;" class="fluidbox-wrap"><img style="opacity: 1;" class="aligncenter size-full wp-image-53890" src="http://1pezeshk.com/wp-content/uploads/2014/12/Pray.jpg" alt="Pray"></div></a></font></figure><p style="text-align: justify;"><font size="3">بسیاری از ما به قدرت دعا اعتقاد نداریم اما من باور دارم. وقتی ترس و اضطراب به من حمله می‌کند، من شروع به عبادت و دعاکردن می‌کنم و واقعا فکر این‌که من تنها نیستم، در مواجه با مشکلات و سختی‌ها به من کمک می‌کند.</font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="3">۳-اجازه دهید افرادی که نمی‌خواهید آن‌ها را ببینید از زندگی شما دور شوند</font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">در حالی که شما از همکاران مزاحم و رئیس خود نمی‌توانید اجتناب کنید، بهتر است لااقل ازدوستان یا بستگانی که ارتباط با آن‌ها برای‌تان استرس‌زا یا آزاردهنده است دوری کنید. ممکن است آن‌ها در اصل آدم‌های خوبی باشند اما اگر در مواجهه با آن‌ها احساس شکست و ناراحتی می‌کنید بهتر است از برخورد با آن‌ها اجتناب کنید. هنگامی که شما در حال عبور از سختی‌ها و مشکلات هستید نیاز دارید که با آدم‌های مثبت که برای شما الهام‌بخش هستند معاشرت کنید و این‌گونه احساس بهتری خواهید داشت. زمانی که ناگزیر به برخورد با همکاران آزاردهنده خود هستید آن‌ها را نادیده بگیرید، یک نفس عمیق بکشید و به خودتان آرامش بدهید. به یاد داشته باشید شما مسائل مهم‌تری دارید، بنابراین وقت خود را برای افرادی که خیر شما را نمی‌خواهند هدر ندهید!</font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="3">۴-به خودتان ایمان داشته باشید</font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">شرایط مهم نسیت، شما باید همیشه خود را باور داشته باشید. درست است شما در روزهای سختی هستید اما این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید با مشکلات مقابله کنید.</font></p><font size="3"> </font><figure><font size="3"><img class="aligncenter size-full wp-image-53266" src="http://1pezeshk.com/wp-content/uploads/2014/12/believe_in_yourself.jpg" alt="believe_in_yourself"></font></figure><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">شما می‌توانید، من باور دارم و خود شما هم باید باور داشته باشید. چه بخواهیم چه نخواهیم زندگی پر از سختی‌ها و مشکلات است. به طور منطقی، وظیفه ما این است که بیاموزیم که چگونه بر آن‌ها غلبه کنیم. زمانی که من به والدین، دوستان و همکارانم گفتم که می‌خواهم کار پر درآمد خود را ترک کنم و به جای آن به نوشتن و کارهای داوطلبانه بپردازم، هیچ‌کس من را باور نکرد. با این حال باورمن به خودم، به من کمک کرد که زندگی خود را آن‌گونه که در رویا داشته‌ام آغاز کنم و از چیزهای کوچکی که قبلا در برنامه‌ها و مشغله‌های روزمره نادیده گرفته می‌شد لذت ببرم.</font></p><font size="3"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="3">۵-خودخواه باشید</font></h4><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">اگر شما فردی مانند من باشید، برای شما این‌که در هر شرایطی به فکر خود باشید سخت خواهد بود. اما من با تجربه شخصی خود می‌توانم بگویم که در این دنیای بی‌رحم، زنده ماندن برای افراد مهربان دشوار است. هنگامی که شما در حال تلاش برای کنار آمدن با دوران سخت زندگی خود هستید، باید بی‌تفاوت و خودخواه باشید. اگر نیاز به زمانی برای فکر کردن و چاره‌اندیشی دارید جلسه و قرار خود را کنسل کنید. مطمئنا این بدان معنا نیست که شما باید همیشه خودخواه باشید اما باید همواره خودتان را در اولویت قرار دهید.</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">مهم نیست که چه اتفاقاتی در زندگی شما رخ می‌دهد! به یاد داشته باشید که شما به اندازه کافی قوی هستید تا بتوانید با مشکلاتی که در مسیر زندگی قرار دارد مواجه شوید. شما تنها نیستید، مثبت بیاندیشید و خود را باور کنید آن‌گاه در می‌یابید که زندگی به آن سختی که فکر می‌کردید نیست. تکنیک شما برای غلبه بر مشکلات چیست؟</font></p><br> text/html 2014-12-31T14:40:24+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد غول پیکرترین هواپیمای جهان http://goodmanager.mihanblog.com/post/1285 <h2><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/22123" rel="bookmark">از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید.</a></h2> <p class="p-who"><b>نویسنده:</b> <a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/author/1148042">Laura </a> &nbsp;&nbsp;<b>طبقه بندی: </b><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/category/27">اطلاعات علمی ساده و خلاصه</a>،&nbsp;</p> <div align="justify"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank">خانواده ایرانی</a> - ایرباس آ-۳۸۰ (Airbus A380) یک هواپیمای مسافربری پهن‌پیکر، چهار موتوره و دوطبقه ساخته شرکت ایرباس است. این هواپیما بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان است. ساخت ایرباس آ-۳۸۰ از سال ۱۹۹۶ با عنوان A3XX آغاز شد و از سال ۱۹۹۸ با عنوان کنونی شناسانده شد.[۱] نخستین بار در ۲۷ آوریل ۲۰۰۵ به صورت آزمایشی از تولوز فرانسه به پرواز در آمد و دو سال بعد در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ نخستین پرواز تجاری آن برای شرکت هواپیمایی سنگاپور انجام شد. این پرواز از سنگاپور به مقصد سیدنی انجام شد.<br><br><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4228_524.jpg"></a><br></div></div> <div align="justify"><img alt="" src="http://itca-kh.com/WGSMODULES//UserFiles/Image/A-380/300px-A_380_meeting.jpg" height="0" width="0"></div> <div align="justify"><br><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4233_566.jpg"></a><br></div><img alt="" src="http://itca-kh.com/WGSMODULES//UserFiles/Image/A-380/300px-A_380_meeting.jpg"><br><br><br> ایرباس آ-۳۸۰ توانایی جابجایی تعداد زیادی مسافر دارد و کاربرد آن در سفرهای بین‌المللی و مسافت‌های طولانی است. تعداد صندلی آن در مدل استاندارد با سه کلاس مسافربری بالغ بر ۵۲۵ نفر است. در مدل‌هایی که تنها دارای یک کلاس اقتصادی هستند، این ظرفیت تا ۸۵۳ نفر قابل گسترش است.<br><br><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4221_216.jpg"></a><br><br><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4225_913.jpg"></a><br></div></div><br>علیرغم ابعاد عظیم این هواپیما، A380 بر اساس ابعاد عرف و مقبول و استوانه‏ای شکل همانند بوئینگ747 ساخته شده و بدنهء آن، تنها اندکی از Boeing 747 عریض‏تر است. در نمای ظاهری، A380 دارای بالهایی است که در قسمت پائین بدنه نصب شده‏اند (Low-Mounted) و اندکی متمایل به عقب هستند و چهار نقطه برای اتصال موتور در آنها پیش‏بینی شده است. قسمت ارابهء فرود هواپیما، مشتمل بر 22 عدد چرخ است که نحوهء جاگذاری آنها‏، مشابه چرخ‏های بوئینگ747 و 777 است. این نوع طراحی در قسمت ارابهء فرود، با اغلب باندهای فرود در فرودگاههای معظم، سازگاری دارد. با این حال، مساحت عظیم بالهای هواپیما، این نیاز را در اغلب فرودگاههای بزرگ پدید می‏آورد که عرض باندهای خود را افزایش دهند تا دو هواپیمای A380 در کنار هم بتوانند عبور نمایند.<br><br><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4229_471.jpg"></a><br></div><br></div> <div align="justify"><img alt="" src="http://itca-kh.com/WGSMODULES//UserFiles/Image/A-380/0957189.jpg"><br> <br> <div>تاریخچه <br> مراسم معرفی نخستین نمونه هواپیمای ایرباس آ-۳۸۰<br> <br> پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از ورود هواپیمای موفق بوئینگ ۷۴۷ به خدمت، نیاز به ساخت هواپیمایی جدیدتر و به‌روزتر احساس می‌شد که از پیشرفت‌های عمده در فن‌آوری طراحی، مواد و روش‌های جدید ساخت استفاده نماید. در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، شرکت‌های هواپیماسازی ارباس با طرح A3XX و بوئینگ با طرح 747X و مکدانل داگلاس با طرح MD-12 فعالیت خود را برای ورود به این بازار آغاز کردند. طرح MD-12 پس از مدتی به علت شکست در بازاریابی توسط مکدانل داگلاس کنار گذاشته شد و پس از خریده شدن این شرکت توسط بوئینگ در سال ۱۹۹۷، عملاً مکدانل داگلاس از دور رقابت‌ها خارج شد.<br> <br> هدف شرکت ارباس برای پروژه A3XX در ابتدا تولید هواپیمای غول‌پیکر جدیدی بود که هزینهٔ عملیاتی‌اش ۱۵٪ از هزینه‌های عملیاتی بوئینگ ۷۴۷ مدل ۴۰۰ کمتر باشد. در همین حال طرح 747X شرکت بوئینگ برای رقابت با ارباس عبارت بود از اعمال تغییراتی بر روی هواپیمای ۷۴۷ مدل ۴۰۰ که منجر به افزایش ظرفیت مسافر و کاهش هزینه‌های عملیاتی گردد. بنای طرح بر این بود که برای کاهش هزینه‌های پژوهش و طراحی از بالهای موجود ۷۴۷ و کابین خلبان و طراحی داخلی هواپیمای ۷۷۷ استفاده شود. برنامه بوئینگ برای پیشبرد طرح 747X با موفقیت چندانی همراه نبود؛ اختلاف طرح جدید بوئینگ با سلف خود به اندازه‌ای نبود که شرکت‌های هواپیمایی را به سرمایه‌گذاری روی آن ترغیب نماید. به این ترتیب بوئینگ در سال ۲۰۰۱ پروندهٔ طرح 747X را برای همیشه بست و فعالیت‌های شرکت را بر روی دو طرح متمرکز کرد: بهینه‌سازی ۷۴۷ مدل ۴۰۰ و همچنین پژوهش روی ساخت هواپیماهای کوچک‌تر با بُرد بلند که نهایتا به ساخت هواپیمای ۷۸۷ منجر شد.<br> <br> بحران مالی جنوب شرق آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰، شرکت ارباس را وادار کرد که طرح A3XX را به نحوی تغییر دهد که هزینه‌های عملیاتی آن تا ۲۰٪ کمتر از هزینه‌های عملیاتی هواپیمای ۷۴۷ مدل ۴۰۰ باشد تا شرکت‌های هواپیمایی را تشویق کند که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری از طرح ارباس پشتیبانی کنند. طرح نهایی ارباس منجر به تولد نخستین هواپیمای مسافربری کاملاً دو طبقه شد. این هواپیما همچنین از مزایایی چون کاهش قابل ملاحظه مصرف سوخت، استفاده از فن‌آوری‌های جدید در ساخت مواد، پیشرانه‌های مدرن و کاهش هزینه‌های نگهداری نسبت به هر صندلی برخوردار است.<br><br><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4222_328.jpg"></a><br></div> <br> طرح A3XX در نهایت به آ-۳۸۰ تغییر نام داد. آ-۳۸۰ که بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان است، با گنجایش ۵۵۵ صندلی و با بردی معادل هشت هزار ناتیکال مایل بدون توقف، برای نخستین بار در آوریل ۲۰۰۵ به پرواز در آمد. این هواپیما در سال ۲۰۰۲ وارد مرحله تولید گشته و تولید اولین نمونه تجاری این هواپیما از ماه مه سال ۲۰۰۴ آغاز شد. اولین پرواز این هواپیما نیز چندی بعد با موفقیت با موتورهای رولزرویس انجام پذیرفت و از اواخر سال ۲۰۰۷ وارد خدمت ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی سنگاپور و سایر شرکت‌های سفارش دهنده شد.<br> <br> خدمه دو نفر: یک خلبان و یک کمک خلبان.<br> <br> تعداد مسافران A380-800 حداقل 555 نفر در سه کلاس یا 840 نفر در یک کلاس.<br> <br> قیمت تخمینی 296 تا 316 میلیون دلار (برای سال 2006)<br> <br> ابعاد A380-800 طول: 238.67 فوت = 72.75 متر فاصله دو سر بالها:‍ 261.83 فوت = 79.80 متر ارتفاع: 79 فوت = 24.08 متر سطح بالها: 9095.5 فوت مربع = 845 متر مربع<br> <br> اوزان وزن خالی برای A380-800 مساوی با 610680 پوند = 277000 کیلوگرم وزن خالی برای A380-800F مساوی با 555565 پوند = 252000 کیلوگرم وزن عادی برای برخاستن: نامعلوم<br> <br> حداکثر وزن برای برخاستن در A300-800 معادل 1234590 پوند = 560 هزار کیلوگرم در A300-800F معادل 1300725 پوند = 590 هزار کیلوگرم<br> <br> حجم مخازن سوخت داخلی در هر دو مدل 800 و 800F معادل 575185 پوند = 260900 کیلوگرم<br> <br> حداکثر وزن قابل بارگذاری در A300-800 معادل 185190 پوند = 84 هزار کیلوگرم در A300-800F معادل 330695 پوند = 150 هزار کیلوگرم<br> <br> پیشرانه در مدل A380-800 چهار موتور توربوفن RB-967 ساخت رولزرویس<br> <br> پیشرانه در مدل A380-800F یا چهار موتور توربوفن RB-975 ساخت رولزرویس یا چهار موتور توربوفن GP-7275<br> <br> کشش موتور RB967 معادل 272 هزار پوند = 1210 کیلونیوتن موتور GP-7267 معادل 326 هزار پوند = 1450 کیلونیوتن موتور RB-975 معادل 299435 پوند = 1332 کیلونیوتن<br> <br> کارایی حداکثر سرعت در ارتفاع 35 هزار فوتی = 595 مایل بر ساعت = 955 کیلومتر بر ساعت = 0.89 ماخ حداکثر سرعت در سطح دریا = 390 مایل بر ساعت = 63- کیلومتر بر ساعت سرعت کروز (پرواز با سرعت ثابت) در ارتفاع 35 هزار فوتی = 560 مایل بر ساعت = 900 کیلومتر بر ساعت = 0.85 ماخ<br> <br> نرخ اوج گیری: نامعلوم<br> <br> سقف پرواز خدمتی: 13100 متر = 42980 فوت<br> <br> برد پروازی در A380-800 معادل 8000 ناتیکال مایل = 14815 کیلومتر در A380-800F معادل 5600 ناتیکال مایل = 10370 کیلومتر<br> <br> حد تحمل فشار ثقل (g Limit) : نامعلوم<br> <br> <br> انواع شناخته شده<br> <br> A380-700 نمونهء اولیه‏ای که با نام A3XX-50 یا A3XX-50R شناخته می‏‎شد و برای برد پروازی بیشتر ولی با تعداد مسافر 481 نفر پیشنهاد شده بود.<br> <br> A300-800 نمونهء اولیه‏ای که پیشتر A3XX-100 شناخته می‎شد و اولین مدل ساخته شده بر اساس حمل تعداد 555 مسافر است.<br> <br> A380-800C7 نمونه‏ای که بر اساس حمل مسافر و بار بر اساس مدل A380-800 پیشنهاد شد و دارای 7 سکوی حمل بار بود.<br> <br> A380-800C11 نمونه‏ای که بر اساس حمل ترکیبی از مسافر و بار پیشنهاد شد و دارای 11 سکوی حمل بار بود.<br> <br> A380-800F مدلی که در ابتدا به نام A3XX-100F شناخته می‏شد و بر اساس مدل A380-800 برای حمل بار در نظر گرفته شده بود و دارای 25 سکو در طبقهء فوقانی، 33 سکو در طبقهء اصلی و 13 سکوی حمل بار در طبقهء زیرین بود.<br> <br> A380-800R مدلی بر اساس A380-800 ولی با برد پروازی بیشتر و دارای ظرفیت حمل 555 مسافر.<br> <br> A380-800S مدلی بر اساس A380-800 ولی با برد پروازی کاهش یافته.<br> <br> A380-900 در ابتدا با نام A3XX-200 شناخته می‎شد و دارای بدنه‏ای کشیده‏تر برای حمل 656 مسافر است.<br> <br> A380-900S مدلی بر اساس A380-900 ولی با برد پروازی کمتر.<br> <div>پیشرانه‌های ایرباس آ-۳۸۰ <br><div> <br> موتور جت ایرباس آ-۳۸۰ ساخت شرکت رولزرویس<br> <br> این هواپیما توسط چهار دستگاه موتور جت نیرودهی می‌شود که هر یک حداکثر ۷۰٬۰۰۰ پوند نیرو تولید می‌کنند. بسته به نوع سفارش، این هواپیما به موتورهای بریتانیایی رولزرویس (Rolls-Royce Trent 900) یا موتورهای آمریکایی ساخت شرکت‌های جنرال الکتریک و پرات اند ویتنی (Engine Alliance GP7000) مجهز می‌شوند. به وسیله این موتورها، عملیات برخاست می‌تواند در باندی تقریباً به طول ۳ کیلومتر در سطح دریا در دمای ۱۵ درجه بالای صفر با حداکثر وزن انجام پذیرد. هر یک از این موتورها در مقاسیه با موتورهای هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ حدود ۷٬۰۰۰ پوند بیشتر قدرت دارند، که البته با توجه به وزن بیشتر هواپیمای ایرباس آ-۳۸۰ که به مراتب از جامبوجت بالاتر است چنین مسئله‌ای طبیعی جلوه می‌کند.<br> <br> <div><img alt="" src="http://itca-kh.com/WGSMODULES//UserFiles/Image/A-380/200px-A380-trent900.JPG"></div> </div> </div> </div> </div> <div align="justify"><br> <span style="font-weight: bold;">کابین خلبان</span><br><br> کابین خلبان شیشه‌ای در هواپیمای ایرباس آ-۳۸۰<br><br><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4230_603.jpg"></a><br></div><br> هواپیمای آ-۳۸۰ دارای کابین خلبان شیشه‌ای و مشابه سایر مدلهای ایرباس است. اندازه صفحه‌های نمایشگر اطلاعات بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر ( ۶ تا ۸ اینچ) است. ابزارهای ناوبری تمام اوتوماتیک هستند. کابین خلبان ایرباس آ-۳۸۰ دارای دوربین نمایش هواپیما از بیرون٫ صفحه کلید و دارای سیستم پیشرفته ناوبری و جهت‌یابی است.<br></div> <div align="justify"><img alt="" src="http://itca-kh.com/WGSMODULES//UserFiles/Image/A-380/13.jpg"><br> <br> <div>تصویر بالا، کاکپیت ایرباس آ380 که جلوی خلبان یک کیبورد کامل را مشاهده می کنید<br> </div> <br> <div>&nbsp;</div> </div> <div align="justify"><br></div> این هواپیما به قدری پیشرفته است که فعالان عرصه ی اویونیک خود هواپیما را یک کامپیوتر بزرگ می دانند، چون هر بخش هواپیما توسط کامپیوتری مجزا و مجموعه ی کامپیوتر ها توسط چند کامپیوتر دیگر که مجموعا" حکم ابر کامپیوتر را دارند، کنترل می شود!<br> <br> &nbsp;یکی از مشخصه های کامپیوتر این هواپیما، تعلیم پذیری آن است که با توجه به بهای گزاف آن، درواقع دور از انتظار نبوده است. به عبارت ساده، تیم پروازی می توانند IF&nbsp; های جدید نیز برای هواپیما ایجاد کنند، ویا IF های قدیمی را تصحیح نمایند.<br> <br> &nbsp;نکته ی مهم دیگر در این هواپیما که خیلی هم ترسناک است، این است که Fly by wire تبدیل به Wireless شده است، یعنی اکثر ارتباطات فرامین پروازی این هواپیما به صورت Wireless (بی سیم )است.<br><br><span id="lblmatn"><br> <span style="font-weight: bold;">فرودافزار</span><br> ارابه فرود مرکزی هواپیمای ایرباس آ-۳۸۰<br> <br></span><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/"><span id="lblmatn"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4226_774.jpg"></span></a><br><span id="lblmatn"> </span></div><span id="lblmatn"><div align="center"><img src="http://itca-kh.com/WGSMODULES//UserFiles/Image/A-380/200px-Airbus_A380_Fahrwerk.jpg" alt=""></div> <br> ارابه‌های فرود این هواپیما شامل ۲۲ چرخ و ساخت شرکت گودریچ است که شامل دو پایه زیر بال هر یک با ۴ چرخ، دو پایه مرکزی زیر بدنه هر بک با ۶ چرخ، و دو چرخ دماغه هواپیما است. این هواپیما می‌تواند دور ۱۸۰ درجه‌ای را در مسافتی به طول ۵۶٫۵ متر انجام دهد، که ۳٫۵ متر از ۶۰ متر استاندارد ابعاد فرودگاه‌ها کمتر است. بالاترین سرعت عملیاتی هواپیمای ایرباس آ-۳۸۰ حدود ۱۰۶۲ کیلومتر بر ساعت و برد آن هشت هزار مایل دریایی یا پانزده هزار کیلومتر با بیشترین تعداد مسافر است. زمان بارگیری کامل در فرودگاه یا پایانه هوایی مرکزی شامل پیاده کردن مسافران، تمیز کردن محیط داخلی هواپیما، سرویس‌های دیگر و سوار کردن مسافران برای پرواز بعدی حداقل ۹۰ دقیقه به طول می‌انجامد.<br> <br> <span style="font-weight: bold;">مشخصات</span><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; فاصله نوک دو بال: ۷۹٫۶۵ متر<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; طول: ۷۲٫۷۵ متر<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتفاع: ۲۴٫۰۸ متر<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ظرفیت مسافر: ۵۲۵ نفر در ۳ کلاس ٫ ۶۴۴ نفر در دو کلاس ٫ ۸۵۳ نفر در یک کلاس<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; بیشینه سرعت: ۰٫۸۹ ماخ (۱۰۶۱٫۹ کیلومتر بر ساعت)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; بُرد پرواز: ۱۴٬۸۱۵ کیلومتر<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; میزان مصرف سوخت : ۳۱۰٬۰۰۰ لیتر<br> <br> <span style="font-weight: bold;">مدل‌ها </span><br> چیدمان صندلی‌ها در هر دو طبقه<br> <div align="center"><img src="http://itca-kh.com/WGSMODULES//UserFiles/Image/A-380/A3xx-c2.gif" alt=""><br> <div align="justify"><br><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4220_588.jpg"></a><br><br><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4221_216.jpg"></a><br><br><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4223_265.jpg"></a><br><br><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4224_765.jpg"></a><br><br><a href="http://khanevadeirani.ir/" target="_blank"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" title="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4225_913.jpg"></a><br><br><br></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp; A380-700 بدنه کوتاه.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A380-800 مدل پایه برای حمل مسافر در سه کلاس.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; A380-800F مدل ترابری با توان حمل ۱۵۰ تن بار.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; A380-900 بدنه طولانی برای حمل مسافران بیشتر.<br> <span style="font-weight: bold;"><br></span><div align="center"><a href="http://khanevadeirani.ir/"><span style="font-weight: bold;"><img style="border: medium none;" alt="از غولپیکرترین هواپیمای مسافری جهان بیشتر بدانید(+عکس)" src="http://khanevadeirani.ir/files/fa/news/1393/9/27/4231_686.jpg"></span></a><br><span style="font-weight: bold;"></span></div><span style="font-weight: bold;"> دانستنی‌ها<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; هواپیمای ایرباس آ-۳۸۰ از نظر حجم هواپیما و نیز ظرفیت مسافر، بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان به حساب می‌آید.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; این هواپیما بصورت غیر رسمی به سوپر جامبو شهرت یافته‌است.<br> <br> مقایسهء Boeing 747 و A380<br> <br> <br> اغلب فرودگاهها، می‏بایست دالانهای عبور مسافرین و بارها را افزایش دهند تا بتوانند تعداد عظیم مسافران A380 و بار و بندیل آنها را جابه‏جا نمایند. بنابراین، تعداد قابل توجهی از فرودگاههای مهم جهان، می‏بایست میلیونها دلار سرمایه‏گذاری در جهت این بهبودسازی‏ها تا قبل از ورود به خدمت رسمی A380 به انجام رسانند. اما مشکلات تامین بودجه جهت انجام این بهینه‏سازی‏ها در برخی فرودگاهها، یک مشکل بسیار جدی برای کاربران A380 پدید خواهد آورد.<br> <br> قسمت درونی A380 دارای یک پیکربندی معمول جهت صندلی‏های مسافران است. دو طبقهء بالایی جهت مسافران و طبقهء زیرین، جهت جاگذاری اسباب و اثاثیه درنظر گرفته شده است. در این هواپیما همچنین مکانهایی خاصی برای استراحت، خواب، خرید و تفریح پیش‏بینی شده است؛ هرچند بعید به نظر می‏رسد که شرکتهای هوایی، به دلائل اقتصادی، وجود چنین مکانهایی را قبول نمایند.<br> <br> کابین و قسمتهای کنترل پرواز A380 شباهت زیادی به مدلهای A330 و A340 دارد، بنابراین خلبانان مدلهای قبلی ایرباس، با اندکی آموزش، به راحتی می‏توانند به درون کابین هواپیمای جدید ایرباس قدم گذارند. از این گذشته، کابین هدایت هواپیما، در مکانی بین طبقهء فوقانی و طبقهء اصلی واقع شده است و در ارتفاعی قرار گرفته است که برای خلبانان، قابل قیاس با هواپیماهای کوچکتر است.<br></span><div align="right"><span style="font-weight: bold;">نخستین پرواز تجاری به اروپا: ۱۸ مارس ۲۰۰۸، از سنگاپور به مقصد فرودگاه هیثرو در لندن، شرکت هواپیمایی سنگاپور</span><br></div> </div></div><br> <span style="font-weight: bold;">تاریخ‌های مهم</span><br><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="font-weight: bold;" id="lblmatn"> <br> &nbsp;&nbsp; نخستین پرواز آزمایشی: ۲۷ آوریل ۲۰۰۵ از تولوز، فرانسه<br> &nbsp;&nbsp; نخستین پرواز تجاری: ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ از سنگاپور به مقصد سیدنی، شرکت هواپیمایی سنگاپور<br></span> text/html 2014-12-31T14:30:54+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد ورزشگاه بایر مونیخ http://goodmanager.mihanblog.com/post/1284 <h2><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/22128" rel="bookmark">ورزشگاه بایرن‌مونیخ در نمای خارجی به یک LED عظیم‌الجثه تبدیل می‌شود.</a></h2> <p class="p-who"><b>نویسنده:</b> <a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/author/1148042">Laura </a> &nbsp;&nbsp;<b>طبقه بندی: </b><a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/category/9">در ستایش معماری</a>،&nbsp;<a href="http://powercontrol.mihanblog.com/post/category/28">تکنیک های نورپردازی</a>،&nbsp;</p> در شمال شهر مونیخ و میان تپه‌ها و علف‌زارهای بیرون شهر (مابین شهر و فرودگاه مونیخ)، پیكره مشبك فشرده‌ای با عنوان استادیوم آلیانز قرار گرفته است. هیجان حاصل از این پیكره نورانی كه از فاصله بسیار دور نیز قابل رویت است، به قدری است كه افرادی را كه علاقه‌ای به رویدادهای ورزشی ندارند را نیز به سوی خود جذب می‌كند.<br><h2 class="itemTitle"><img style="width: 542px; height: 406px;" src="http://s1.picofile.com/file/7436829030/allianz_arena026_Football10_ir.jpg" alt="ورزشگاه آلیانس آرنا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 542px; height: 406px;" src="http://s3.picofile.com/file/7436829137/allianz_arena030_Football10_ir.jpg" alt="ورزشگاه آلیانس آرنا مونیخ" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://football10.ir" target="_blank" title="ورزشگاه آلیانس آرنا"><img style="width: 550px; height: 412px;" src="http://s1.picofile.com/file/7436829458/allianz_arena031_Football10_ir.jpg" alt="آلیانس آرنا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><img style="width: 549px; height: 411px;" src="http://s3.picofile.com/file/7436829672/allianz_arena007_Football10_ir.jpg" alt="ورزشگاه آلیانس آرنا " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></h2><br><p dir="rtl"> <br> ایده اصلی معماران استادیوم، هرتزوگ و دمورن، سنت شكنی در شیوه طراحی رایج استادیوم‌های ورزشی بود. آنها قاعده كلی طراحی استادیوم را كه تقریبا از سال 1972 (زمانی كه فرای اتو (Frei Otto) استادیوم المپیك مونیخ را طراحی كرد)، شروع شده بود و روش غالب در طراحی پوشش سقف استادیوم‌های ورزشی و شیوه پایداری آن (فرم‌های سازه) به‌شمار می‌رفت، كنار نهادند. آنها با استناد به این كه طراحی استادیوم یك امر انسان‌ساز فرهنگی است نه یك كار مهندسی صرف، كار طراحی را آغاز كردند. منبع الهام آنها در طراحی استادیوم، معماری بر مبنای فرم سازه‌های كششی و سیستم‌های خرپایی یا ایده‌ای چون سازه یك پل معلق نبود، بلكه تصویر كلاژ شده‌ای از نمایش بازیكنان فوتبال در یك تئاتر باروك بود. پوشش سقف (سقف استادیوم مساحتی حدود 37600 مترمربع را پوشش می‌دهد) و نمای بیرونی استادیوم، كه به صورت پیوسته می‌باشند، پوسته‌ای تشكیل یافته از سیستم ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) است كه به صورت توده‌های لوزی شكل قرار گرفته‌اند. سیستم ETFE از یك سری المان‌های نورانی رنگی همانند یك صفحه عظیم ال‌ئی‌دی می‌باشد كه قابلیت تغییر و تبدیل به رنگ‌های مختلف را دارد. این سیستم مطابق با برنامه تیم‌های فوتبال مونیخی كه در زمین مسابقه دارند، یعنی قرمز و سفید برای باشگاه بایرن مونیخ (FC Bayern Munich) كه لباس‌های قرمز دارند و سفید و آبی برای باشگاه مونیخ 1860(TSV 1860) كه لباس‌های آبی دارند، به وسیله سیستم دیجیتالی ارسال كنترل شده گازهای رنگی در توده‌های لوزی شكل ETFE، تغییر رنگ می‌دهد. این پوشش طی روز، سفیدی مرواریدسانی دارد و در طول شب به صورت پیكره‌ای سرخ‌فام می‌درخشد، و چنان كه گفته شد بسته به بازی تیم به رنگ های سفید و آبی و سفید و قرمز تبدیل می‌شود.<br> <br> <br> هرتزوگ و دمورن معتقدند كه نمای بیرونی استادیوم تجسمی از یك ایده ناپایدار و بی‌ثبات است، كه با پویایی و تغییر خود هیجان درون استادیوم را هم‌زمان به بیرون نیز منتقل می‌كند. علاوه بر این، نوع پوسته نمای بیرونی و توانایی آن در تغییر رنگ، این امكان را می‌دهد تا استادیوم جلوه چشمگیرتری داشته باشد و احساس سبكی و بی وزنی نسبت به سازه سنگین بتنی بنا ایجاد نماید.<br> <br> همچنین هرتزوگ و دمورن بر این باور بودند كه، استادیوم‌ها تنها مكان‌هایی برای تماشای یك برگزاری همایش‌ها و امكانات رفاهی دیگر برای برگزاركنندگان و رسانه‌های گروهی می‌باشند كه در این میان شیوه پوشش سقف و گاه خودنمایی سازه آن به عنوان ویژگی منحصربفرد استادیوم تنها بخشی از معماری آن را شكل می‌دهد. در خصوص فضای داخلی استادیوم نیز، اولین مسئله مورد توجه آنها، ایجاد نزدیك‌ترین رابطه و هیجان ممكن میان بازیكنان و تماشاگران فوتبال بود. فضایی كه هرتزوگ و دمورن آن را به تئاتر های گلوب شكسپیری یا دهانه آتشفشان (به سبب وجود حرارت و التهاب ناشی از گدازه‌ها) تشبیه می‌كنند. زمانی كه استادیوم در طی یك مسابقه مملو از تماشاگر است، در این صورت است كه معماری به كنار رفته و تماشاگران و بازیكنان برای تجربه‌ای از جنس هیجان به جزئی از بنا تبدیل می‌شوند. این فضا (سكوهای تماشاگران) به مثابه مكانی است كه كیفیت‌های فضایی آن به وسیله شیب قرارگیری صندلی‌ها، حس پیوستگی میان قسمت‌های زیرین و بالایی، ایجاد حالت انحنا و خمیده در ردیف‌های صندلی‌ها برای القا حس بیشتری از احاطه‌داشتن بر بازی، و پوشش سازه پشت تماشاگران و سپس صفحات مات ETFE، تعیین می‌شود. برای رسیدن به چنین كیفیتی كه مورد نظر هرتزوگ و دمورن بود، آنها 66000 صندلی تماشاگران را در سه تراز به شكل مورد نظر خود آرایش دادند. پوشش نقره‌ای صندلی‌های استادیوم كه از نوع استاندارد تاشو، صندلی های VIP و صندلی لژ (The Box Seat) می‌باشند، سبب می‌شود كه صندلی‌ها بسته به زاویه برخورد نور، رنگ‌مایه‌های مختلفی منعكس كنند و این عامل حالت‌های بصری مختلفی را در استادیوم ایجاد می‌نماید. البته تعداد 10000 صندلی كه در هركدام از دو جایگاه شمالی و جنوبی قرار گرفته‌اند به صورت صندلی‌های متحرك می‌باشند كه در موارد ضروری برچیده شده و تماشاگران به صورت ایستاده تماشا خواهند نمود.</p> <img alt="ورزشگاه آلیانز آرنا" class="imgborder" src="http://www.varzesh11.com/images/gallery/allianz-arena-stadium-10537.jpg" style="height: 540px; width: 960px;" title="ورزشگاه آلیانز آرنا"><br> مشخصات عمومی و کاربری پلان ها در تراز مختلف: تا پیش از تصویب طرح نهایی، سی و سه طرح متفاوت برای ورزشگاه از شرکت مشاور طرح (هرزگ و دمورن) ارائه گردید. به غیر از جایگاه تماشاچیان، فضاهای داخلی ورزشگاه با بیش از 160 هزار متر مربع زیر بنا در هفت طبقه طراحی شده است. زیر زمین دوم: فضاهای خدماتی، تعویض لباس، پارکینگ، جایگاه رسانه ها. زیر زمین اول: عمدتا به پارکینگ ویژه اختصاص داده شده است. (در مجموع پارکینگ به ضرفیت 1100 خودرو طراحی شده است) طبقه همکف: همکف به فضای بیرونی دسترسی دارد و با سکوی وسطی و پائینی تماشاچیان در ارتباط است. (این طبقه ورود و خروج 44 هزار نفر را به عهده دارد) سرویسها و خدمات خاص تماشاچیان در این طبقه طراحی شده است. طبقه اول: رستوران تماشاچیان، فروشگاه‌ها و کافی شاپ. طبقه دوم: فضای اداری باشگاه، خدمات و کارکنان. طبقه سوم: در بخشهای غربی و شرقی ورزشگاه جایگاه و فضاهای خدمات مهمانان ویژه قرار دارد. طبقه چهارم: دسترسی به سکوی سوم (جایگاه تماشاچیان) از این طبقه امکان پذیر است. طبقه پنجم: تاسیسات بهره برداری و تجهیزات فنی. پوسته و نمای به کار رفته در آلیانز: خلاقانه ترین بخش طرح پوسته و نمای آن است که از جنس ETFE ساخته شده، رنگ نمای بیرون آن متناسب با رنگ لباس پیراهن تیمهای باشگاهی مونیخ قابل تغییر است. و شکل ظاهری آن که به بافت حصیر شباهت دارد از خطوط مورب و افقی تشکیل شده است.<br> <br> در 21 اکتبر 2002 رای گیری انجام شد که آیا باید در این مکان و با امکانات شهر مونیخ, استادیوم جدیدی ساخته شود یا نه. حدود دو سوم رای دهندگان رای موافق دادند. آلترناتیو دیگری به جای ساختن این استادیوم بازسازی عظیم استادیوم المپیک بود اما معمار آن استادیوم, گوتهر بهنیش, با این مخالفت کرده بود.<br> <br> کار ساخت و ساز از پاییز 2002 شروع شد و در اواخر آوریل 2005 به اتمام رسید.<br> <p><br></p> text/html 2013-08-22T05:48:30+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد «روزی روزگاری فوتبال» http://goodmanager.mihanblog.com/post/1283 <table id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2752" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="792"><tbody id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2751"><tr id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2782"><td id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2781" dir="rtl" background="http://www.salijoon.info/tempel/sali/01.gif" width="792"><center id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2780"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2779" face="Tahoma"><table style="font-size: 10pt; direction: rtl; font-family: Tahoma; text-align: justify;" id="yiv1769787497table10" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"><tbody id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2786"><tr id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2785"><td id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2784" bgcolor="#ffffff" width="750"><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2783" style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><span class="yiv1769787497Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="yiv1769787497Apple-style-span" style="color: rgb(144, 144, 144); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.salijoon.info/tempel/loading.gif" border="0" height="23" width="21"></span></span></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2789" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2788" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2787">اولین شماره مجله تصویری «روزی روزگاری فوتبال» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیکی کریمی قرار است هفته اول آبان ۱۳۹۱ در شبکه‌ی نمایش خانگی توزیع شود.</strong><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong> در این مستند تصویری نیکی کریمی به سراغ بازیکنان و تیم‌های فوتبال ایران رفته تا به گفته خودش از زاویه‌ای متفاوت به فوتبال ایران بپردازد.</strong></font></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2793" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2792" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2791" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2790" src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322143_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <strong><font size="2">رونمایی از «روزی روزگاری فوتبال»</font></strong></font></span></h2> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2796" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2795" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2794">نشست رونمایی از مجموعه «روزی روزگاری فوتبال» با حضور نیکی کریمی و محمدرضا ملامحمد رئیس کمیته فرهنگی و توسعه بازی جوانمردانه فدراسیون فوتبال.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2800" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2799" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2798" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2797" src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322144_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2803" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2802" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2801">در مستند تصویری «روزی روزگاری فوتبال» شامل آیتم‌هایی مانند یک لیگ یک تیم (فولاد مبارکه سپاهان)، خاطرات یک کاپیتان (مهدی مهدوی‌کیا)، گفت‌وگو با یک مربی (منصور ابراهیم‌زاده)، مهمان ویژه (احسان حدادی)، مدرسه‌ی فوتبال (برق تهران) و تیم ملی فوتبال ایران، مروری بر لیگ یازدهم و اخبار فوتبال خواهیم بود.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2807" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2806" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2805" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2804" src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322148_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>گفت‌وگو با جواد نکونام در مستند تصویری «روزی روزگاری فوتبال».</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322149_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>نیکی کریمی در تمرین تیم استقلال پا به توپ شد.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322146_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>امیر قلعه نویی سرمربی تیم استقلال تهران، در طول برگزاری تمرین تیمش با کادر تصویربرداری نیکی کریمی همکاری می‌کرد و از بازیکنان می‌خواست در برخی از صحنه‌ها حاضر شوند و پاسخگوی سوالات باشند.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322147_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>نیکی کریمی گفته است این مجله تصویری در هر شماره به یکی از تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران می‌پردازد. مجله تصویری «روزی روزگاری فوتبال» با سرمایه شخصی نیکی کریمی و تحت حمایت فدراسیون فوتبال ساخته می‌شود.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322142_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>نیکی کریمی گفته است حین ساختن این مستند بازیکن فوتبالی را دیده است که کتاب‌های جبران خلیل جبران می‌خواند. به گفته کارگردان «روزی روزگاری فوتبال»، هیچ آدمی بی‌خود موفق نمی‌شود، قطعا پشت این موفقیت چیزهای زیادی است و در این مستند از زاویه‌ای که تا حالا به آن پرداخته نشده به آدم‌هایی که در باشگاه‌های ایران کار می‌کنند نزدیک می‌شویم ببینیم تا شب یک مسابقه در یک باشگاه چه اتفاق‌هایی می‌افتد.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322151_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>دست‌اندرکاران مجله تصویری «روزی روزگاری فوتبال»</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322150_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>نیکی کریمی گفته است فیلم او درباره حاشیه‌های فوتبال نیست، تمرکز فیلم او درباره چگونگی ساخته شدن یک تیم فوتبال و افرادی است که در فوتبال زحمت می‌کشند. نیکی کریمی گفته است: «نیت من این است که فرهنگ ورزشگاه‌ها را عوض کنیم.»</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322187_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>نیکی کریمی گفته است در این مجله تصویری به سراغ تمام تیم‌های لیگ برتر از پرسپولیس گرفته تا گهرزاگرس خواهد رفت.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322154_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>در تاریخ سینما معدود بازیگرانی بوده‌اند که وارد عرصه کارگردانی شده‌اند و توانسته‌اند کارگردانانی مطرح و موفق باشند. نیکی کریمی جزو همین افراد است. در سینمای دنیا او را به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین کارگردانان ایرانی می‌شناسند. او داور جشنواره‌های کن، رن فرانسه، فیلم دهلی، کارلوویواری چک و …بوده است.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2811" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2810" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2809" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2808" src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322175_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>نیکی کریمی در جمع پیش‌کسوتان تیم ملوان بندرانزلی.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2815" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2814" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2813" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2812" src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16322174_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2818" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2817" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2816">قرار است شماره‌ بعدی مجله تصویری «روزی روزگاری فوتبال» به فاصله ۳ هفته تا یک ماه بعد از انتشار شماره قبلی و پس از آن نیز شماره‌های دیگر این مجموعه به طور مرتب در اختیار علاقمندان قرار گیرد.</strong></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2822" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2821" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><a id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2820" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"><img id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2819" src="http://salijoon.info/mail2/910802/roozirozegari/0,,16190715_303,00.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2846"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <br></font></p></td></tr></tbody></table></font></center> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2750"> <td id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2749" dir="rtl"> <center id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2748"><img id="yui_3_7_2_1_1377063527927_2823" src="http://www.salijoon.info/tempel/sali/044.gif" border="0" height="46" width="792"></center></td></tr></tbody></table> text/html 2013-08-18T03:51:10+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد sms خنده دار http://goodmanager.mihanblog.com/post/1282 <div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_39" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'times new roman','new york',times,serif; font-size: 24px; background-color: transparent; font-style: normal;"> <font size="4" face="Tahoma"><br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_67"> </font></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_39" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'times new roman','new york',times,serif; font-size: 24px; background-color: transparent; font-style: normal;"> <font size="4" face="Tahoma"><br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_71"> </font></div><br><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2364" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2363" style="text-align: center;"> <span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2362" dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2361" size="4">اولی: به به ه ه؛ سلااام شیما جوووون! كجا بودی عزیزم؟ همین الان ذكر خیرت بود</font></span><span style="color: rgb(20, 24, 35);"><font size="4">!</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"> <span dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font size="4">چهارمی: شیما جون بیا یه دقیقه پیش ما بشین؛ بگو این مانتو سبزه ت رو از كجا خریدی؟</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1591" align="right"> <p style="text-align: center;"> <span dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1590" lang="FA"> <font size="4">دومی: میگما...عزیزم؛ دماغتو كجا عمل كردی؟ خیلی خوووشجل شده! چقدر خرجت شد؛ آخه منم میخوام برم دماغمو عمل كنم</font></span><span style="color: rgb(20, 24, 35);"><font size="4">!!</font></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2367" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2366" style="text-align: center;"> <span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2365" dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font size="4">اولی: آره راست میگه؛ پیش پای تو داشتیم به هم میگفتیم شیما جون خوشجل بود؛ خوشجلترم شده</font></span><span style="color: rgb(20, 24, 35);"><font size="4">!!</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"> <span dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font size="4">پنجمی: آره؛ راست میگه! آره؛ راست میگه</font></span><span style="color: rgb(20, 24, 35);"><font size="4">!.</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; font-family: Tahoma,sans-serif; background-color: transparent;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1550"> <p style="text-align: center;"> </p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1562"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2371" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2370" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1561" lang="FA"> <font size="4">(دیدم كه میگما!!</font></span><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2369" size="4"><img id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2368" alt="*:)) laughing"></font></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(20, 24, 35); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 14px; font-family: Helvetica,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1562"> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma">***</font></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2373" class="yiv1073375286MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2372" style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(20, 24, 35); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 14px; font-family: Helvetica,sans-serif; background-color: transparent;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1562"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2374" style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1595" lang="FA">ﻣُـــــــﻮﺭِﺩ ﺩﺍﺷــــــﺘﻴﻤـــــ ﺩُﺧﺘَﺮﻩ ﺻُـــــﻮﺭﺗَﺸـــــﻮ ﺷُﺴﺘـــــــﻪ ﻭَﺯﻧــِـﺸـــ ﻧِﺼـــــﻔــ ﺷـــــــُﺪﻩ :-<br> به این برکت قسم<br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1602"> *** </span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 13px; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1562"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2376" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2375" size="4" face="Tahoma"> <span dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1599" lang="FA"> <span dir="RTL" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1606" lang="FA">همه تو کلاس نشسته بودیم اول ترم بود<br> <br> ییهو یه دختر 26_27 ساله خشگل از در اومد توو<br> <br> یکی از دوستان بلند گفت: باقلواروووو.!<br> <br> بعد همون باقلوا رفت روی صندلی استاد نشست<br> <br> کلاس یهو ساکت شد و اون دوستمون بدون اینکه چیزی بگه رفت و مثل مرد درسو حذف کرد :))<br> <br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1609"> </span></span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 13px; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1562"> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1614" lang="FA"> <span dir="RTL" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1611" lang="FA"> <br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1616"></span></span> </font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2381" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2380" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2379" face="Tahoma"> <span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2378" dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2377" size="4">من زن میخواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام</font></span><span style="color: rgb(20, 24, 35);"><font size="4"> :| :| :|</font></span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 24, 35);"> <font size="4">.</font></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2383" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2382" style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);">.</span></font></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2385" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2384" style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);">.</span></font></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2387" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2386" style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);">.</span></font></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2389" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2388" style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2391" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2390" style="text-align: center;"><font face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);"><font size="4">.</font></span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 24, 35);"> <font size="4">... </font></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2393" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2392" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 24, 35);"> <font size="4">.</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2395" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2394" style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);">.</span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2397" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2396" style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);">.</span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2401" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2400" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2399" size="4" face="Tahoma"> <span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2398" dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA">بیشتر از این دیگه طاقت ندارم</span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 13px; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1562"> <p style="text-align: center;"> <span dir="RTL" style="font-family: Tahoma;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1632" lang="FA"> <span dir="RTL" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1629" lang="FA"> <span dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1637" lang="FA"><font size="4">دیگه نمیتونم شرت و جورابامو خودم بشورم :|</font></span></span></span><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1632" lang="FA"><span dir="RTL" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1629" lang="FA"><br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1634"></span></span> </font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 13px; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1562"> <p style="text-align: center;"> <span dir="RTL" style="font-family: Tahoma;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1663" lang="FA"> <span dir="RTL" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1662" lang="FA"> <span dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1658" lang="FA"><font size="4">***</font></span></span></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2403" class="yiv1073375286MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2402" style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"><font face="Tahoma"> <span dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font size="4">همسران گرامی</font></span><span style="color: rgb(20, 24, 35);"><font size="4"> :</font></span></font></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2406" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2405" style="text-align: center;"> <span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2404" dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font size="4">انقدر به مویی که در غذا یافته اید گیر ندهید،</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"> <span dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font size="4">یادتان باشد این همان موییست که در گذشته ای نه چندان دور،</font></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2409" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2408" style="text-align: center;"> <span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2407" dir="RTL" style="color: rgb(20, 24, 35);" lang="FA"><font size="4">می بوییدید، می بوسیدید،</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(20, 24, 35); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 10.5pt; font-family: Helvetica,sans-serif; background-color: transparent;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1562"> <p style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Arial,sans-serif;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1671" lang="FA"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1670" lang="FA"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: Helvetica,sans-serif;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1666" lang="FA"> </span></span></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1677"> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1676" lang="FA">لای کتابتان نگه میداشتید وبهش قسم میخوردید....</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1687"></span><font size="4" face="Tahoma"><img alt="*:| straight face"><img alt="*:| straight face"></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(20, 24, 35); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 14px; font-family: Helvetica,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1677"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2410" style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma">***</font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1695"> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(51, 51, 51);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1694" lang="FA">خدا به مرغ بال داد نه برای پرواز که برای کباب :|</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; color: rgb(51, 51, 51);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1701"></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1695"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2411" style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(51, 51, 51);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1698" lang="FA">***</span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2415" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2414" style="text-align: center;"> <span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2413" dir="RTL" style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> <font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2412" size="4">ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻥ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﺮ ﻣﯿﺸﻦ</font></span><span style="font-family: Tahoma;"><font size="4"> ............... . . . . ....</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"> <font size="4">.</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1726" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2416" style="text-align: center;"> <span style="font-family: Tahoma;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1725"> <font size="4">.</font></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2418" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2417" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"> <font size="4">.</font></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2420" class="yiv1073375286MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="right"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2419" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"> <font size="4">.</font></span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 10pt; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1695"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2422" style="text-align: center;"> <span style="font-family: Arial,sans-serif;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1706" lang="FA"> <span dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1713" lang="AR-SA"> <font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2421" size="4">. ﻧﺎﻗﻼﻫﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﻦ؟</font></span></span><font size="4" face="Tahoma"><span id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1706" lang="FA"><img alt="*:D big grin" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1710"></span> </font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 13px; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1695"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2423" style="text-align: center;"> <span style="font-family: Tahoma;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1721" lang="FA"> <font size="4">***</font></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2425" class="yiv1073375286MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2424" style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 10pt; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1695"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1732" lang="FA"> </span></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1739"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2426" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2427" size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1738" lang="FA">فکر کنم این "هرجور راحتی .... " همون "ک و ن لقت" هستش<br> فقط ادامه تحصیل داده !</span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(20, 24, 35); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 14px; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1739"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2428" style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1744" lang="FA">***</span></font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(20, 24, 35); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 10.5pt; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1739"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2429" style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1750" lang="FA"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://groups.yahoo.com/group/Marshal-Modern-4/join"> </a><br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1753"></span> </font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(20, 24, 35); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 14px; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1739"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2430" style="text-align: center;"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1755" lang="FA"> <br id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1759"></span> </font></p></div><div class="yiv1073375286MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(20, 24, 35); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 14px; font-family: Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1739"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(20, 24, 35);" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1772" lang="FA"></span></p></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1779" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2432" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2431" face="Tahoma"><span dir="RTL" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1778" lang="AR-SA"> <font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2433" size="4">بعدازخوندنِ این متوجه میشیدکه که مغزتون اجازه خوندنِ"که"دوم رو بشما نداده</font></span><font size="4"><img alt="*:D big grin" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1785"></font></font></p></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1779" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-style: normal;"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2434" align="center"><font size="4" face="Tahoma">***</font></p></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p align="center"><span class="yiv1073375286usercontent"></span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2436" style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2435" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2437" size="4" face="Tahoma"><span dir="RTL" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1794" lang="AR-SA">تو ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻟﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ</span></font></p></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1798" style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2439" align="center"><span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2438" dir="RTL" lang="AR-SA">ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﺗﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺗﻪ؟</span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2442" style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2441" align="center"><span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2440" dir="RTL" lang="AR-SA">ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﮑﯿﺸﻮ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟</span></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2445" style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2444" align="center"><span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2443" dir="RTL" lang="AR-SA">ﺳﻮﯾﭽﺸﻮ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﺷﺪﻭ ﺭﻓﺖ</span> </p></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1779" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18pt; background-color: transparent;"> <p align="center"> </p></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1792" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2446" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2448" size="4" face="Tahoma"><span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2447" dir="RTL" lang="AR-SA">ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻻﻧﻢ ... ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﻢ</span> :-|</font></p></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1792" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 24px; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-style: normal;"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2449" align="center"><font size="4" face="Tahoma">***</font></p></div><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2451" style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2450" align="center">&nbsp;</p></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1792" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"> <p align="center"> </p></div><div id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1812" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2453" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2452" size="4" face="Tahoma"><span class="yiv1073375286usercontent" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1820"><span dir="RTL" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1819" lang="AR-SA">اینم قیافه دخترها قبل و بعد عمل</span></span><br> <br> <span class="yiv1073375286usercontent"><span dir="RTL" lang="AR-SA">قبل از عمل</span> (-—:</span><br> <br> <span class="yiv1073375286usercontent" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1811"><span dir="RTL" lang="AR-SA">بعد از عمل</span> (-:</span></font></p></div><br><span class="yiv1073375286textexposedshow" id="yiv1073375286yui_3_7_2_55_1376759600091_1842"><div id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2465" style="font-family: 'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;" dir="rtl"> <p id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2464" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2469" size="4" face="Tahoma"> <span id="yui_3_7_2_1_1376710712515_2468" style="color: rgb(0, 255, 255);">دلتون شاد لبتون خندونن رفقا </span></font></p></div></span> text/html 2013-08-15T07:04:57+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد دلنوشته های دلنشین http://goodmanager.mihanblog.com/post/1281 <br> &nbsp;<p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3287" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3286" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3285" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3284" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/03.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="406" width="630"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3311" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3487" face="Tahoma"><br> تمام حجم خیالم از تو لبریز است<br> <br> دنیای خیالم کوچک نیست ، تو بی نهایت عزیزی . . .</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3459" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3458" face="Tahoma"><br> اشکی که بی دلیل بیاید ، اشک دلتنگی نیست ، اشک بی کسی است !<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3315" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3314" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3313" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3312" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/02.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="419" width="630"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3317" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3316" face="Tahoma">فرق است میان دوست داشتن و داشتن دوست،<br> <br> دوست داشتن امریست لحظه ای و اما داشتن دوست<br> <br> استمرار لحظه های دوست داشتن است<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3321" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3320" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3319" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3318" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/04.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="500" width="350"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3323" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3322" face="Tahoma">منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نبودم،<br> <br> همیشه اشکهایم را بادستان خودم پاک کردم،<br> <br> چون میدانم همه رهگذرند…<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3327" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3326" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3325" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3324" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/01.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="325" width="488"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3329" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3328" face="Tahoma">تنها بودن قدرت می خواهد و من قدرتمندم،<br> <br> این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم…<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3333" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3332" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3331" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3330" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/08.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="420" width="630"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3335" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3334" face="Tahoma">چای هایت را تلخ نخور! کمی نگاهم کن…<br> <br> تمام قند های دلم را برایت آب می کنم<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3339" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3338" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3337" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3336" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/06.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="776" width="533"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3340" dir="rtl"> <font face="Tahoma">خدایا آسمانت چه مزه ایست؟<br> <br> من که فقط زمین خورده ام…<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3344" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3343" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3342" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3341" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/05.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="430" width="450"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3345" dir="rtl"> <font face="Tahoma">تنهایی را بلند ترین شاخه درخت میفهمد،<br> <br> انگار هر چه بزرگتر میشویم تنهاتر میشویم<br> <br> براستی خدا از بزرگی تنهاست ،یا از تنهایی بزرگ؟!!!</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3282" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3346" face="Tahoma"><br> ****************************</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3270" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3283" face="Tahoma"><br> اگر روزی داستانم را برای کسی نقل کردی بگو:<br> بی کس بود،اما کسی رو تنها نذاشت.<br> <br> دلشکسته بود،اما دل کسی رو نشکست.<br> <br> کوه غم بود،ولی کسی رو غمگین نکرد.<br> <br> و شاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست…<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3266" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3269" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3268" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3267" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/10.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="333" width="500"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3347" dir="rtl"> <font face="Tahoma">تابلو نقاش را ثروتمند کرد</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3348" dir="rtl"> <font face="Tahoma">شعرِ شاعر به چند زبان ترجمه شد</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3349" dir="rtl"> <font face="Tahoma">کارگردان جایزه ها را درو کرد</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3351" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3350" face="Tahoma">و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود !<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3355" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3354" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3353" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3352" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/09.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="558" width="370"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3356" dir="rtl"> <font face="Tahoma">به هرکه می گویم “تو” به خودش می گیرد<br> <br> چه ساده اند اینها ! نمیدانند هیچکس برای من “تو” نمیشود . .<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3360" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3359" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3358" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3357" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/07.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="500" width="500"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3361" dir="rtl"> <font face="Tahoma">سربه هوانیستم<br> <br> اماهمیشه چشم به آسمان دارم<br> <br> حس عجیبی است دیدن همان آسمانی که<br> <br> شاید توچند لحظه پیش به آن خیره شده باشی...<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3365" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3364" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3363" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3362" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/12.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="417" width="630"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3366" dir="rtl"> <font face="Tahoma">گمم نکن…<br> <br> در گوشه ای از حافظه ات مینشینم آرام…<br> <br> فقط بگذار بمانم…<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3370" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3369" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3368" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3367" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/13.JPG" style="vertical-align: middle;" border="0" height="451" width="332"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3371" dir="rtl"> <font face="Tahoma">بعضی‌ وقتا باید بذاری آدما همینطوری برن ،<br> <br> نه برای اینکه اونا واسه تو با ارزش نیستن .<br> <br> بلکه برای اینکه تو دیگه برای اونا با ارزش نیستی‌!!!!<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3375" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3374" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3373" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3372" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/14.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="500" width="495"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3377" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3376" face="Tahoma">همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود . . .<br> &nbsp;</font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3381" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3380" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3379" rel="nofollow" title="www.rozanehonline.com | گروه اینترنتی روزنه" style="text-decoration: none; color: rgb(145, 54, 173);" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/join"> <img id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3378" src="http://irancool.com/rozanehgroup/mordad92/delnevesht/11.jpg" style="vertical-align: middle;" border="0" height="600" width="399"></a></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3395" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3545" face="Tahoma">میدونی محبت یعنی چی ؟</font></p> <font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3397" face="Tahoma">م : من<br> ح : حالا<br> ب : به یاد<br> ت : توام</font><br><b id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3405"><font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3404" size="2" color="#800000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3403" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma;" target="_blank" href="http://www.rozanehonline.com/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86.html"><font id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3402" color="#800000" face="Tahoma"><span id="yui_3_7_2_1_1376462242096_3401" style="text-decoration: none;"></span></font></a></font></b> text/html 2013-08-15T06:45:44+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد عشق دوران مجردی تان از کدام نوع است؟شهوانی یا عاقلانه http://goodmanager.mihanblog.com/post/1280 <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">یکی <a href="http://www.irangrand.ir/tag/%D8%A7%D8%B2/" target="_blank" title="از">از</a> بزرگ ترین نظریه پردازان <a href="http://www.irangrand.ir/tag/%D8%B9%D8%B4%D9%82/" target="_blank" title="عشق">عشق</a> «اشترنبرگ» است، وی در سال (1987) در کتاب "قصه عشق" نظریه مثلثی عشق را ب<a href="http://www.irangrand.ir/tag/%DB%8C%D8%A7/" target="_blank" title="یا">یا</a>ن می کند. وی معتقد است که عشق دارای سه مولفه «میل، صمیمیت و تعهد» است. اشترنبرگ انواعی از عشق را بر اساس این سه مولفه مطرح می کند که در ادامه به برخی از آنان اشاره می کنیم:</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3"><strong>عشق دوس<a href="http://www.irangrand.ir/tag/%D8%AA%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="تان">تان</a>ه</strong></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">این عشق زمانی وجود دارد که میل و تعهد اصلا وجود ندارد ولی عامل صمیمیت در حد بسیاری حضور دارد. این <a href="http://www.irangrand.ir/tag/%D9%86%D9%88%D8%B9/" target="_blank" title="نوع">نوع</a> عشق اغلب در بین دوستان صمیمی دیده می شود.</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3"><strong>عشق پوچ</strong></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">در این عشق تعهد به صورت قوی وجود دارد اما از میل و صمیمیت خبری نیست. مثل زمانی که یک زوج تنها به خاطر فرزندان، با هم زندگی می کنند.</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3"><strong>عشق خیال انگیز </strong></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">این عشق در بین زوج هایی دیده می شود که میل و صمیمیت در آن ها زیاد است اما تعهد کمی در قبال یکدیگر دارند.</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3"><strong>عشق شهوانی</strong></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">میل جنسی در این عشق بیشتر حضور دارد. صمیمیت و تعهد نه این که وجود نداشته باشد اما در سطح بسیار پایینی وجود دارد.</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3"><strong>عشق مشفقانه</strong></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">در این عشق صمیمیت و تعهد شدید است اما کارکرد میل جنسی از بین رفته یا ضعیف است. این عشق را می توانید در بین زوج هایی ببینید که به مدت طولانی با یکدیگر زندگی کرده اند ولی جاذبه جنسی بین آن ها از بین رفته است.</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3"><strong>عشق ابلهانه</strong></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">در این نوع از عشق دو عنصر میل و تعهد در سطح بالایی وجود دارد ولی صمیمیت در آن بسیار کمرنگ یا ضعیف است.</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3"><strong>فقدان عشق</strong></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">در این نوع عشق نیز هیچ <a href="http://www.irangrand.ir/tag/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85/" target="_blank" title="کدام">کدام</a> از عناصر عشق حضور ندارند. ما این نوع رابطه را به طور روزانه با افراد عادی یا نه چندان نزدیک تجربه می کنیم.با این تعریف بد نیست کمی بیشتر تامل کنیم و ببینیم که عشقی که اکنون در حال تجربه کردن آن هستیم، از کدام نوع است.</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2013-08-15T06:00:45+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد شباهت بازیگران ایرانی و خارجی به همدیگر!! http://goodmanager.mihanblog.com/post/1279 <p> <img alt="" src="http://www.wikipg.com/images/context/images/091ce23f70b2f572a1f09a2d29a700d71.jpg" style="width: 436px; height: 195px;"></p> <p> <img alt="" src="http://www.wikipg.com/images/context/images/714b5c5f029bd4ed00cf9d7ec61e81b11.jpg" style="width: 432px; height: 172px;"></p> <p> <img alt="" src="http://www.wikipg.com/images/context/images/8687a653c22e511f93405b05d716392f1.jpg" style="width: 440px; height: 248px;"></p> <p> <img alt="" src="http://www.wikipg.com/images/context/images/562402082374a7910c4c032615ea57381.jpg" style="width: 424px; height: 235px;"></p> <p> <img alt="" src="http://www.wikipg.com/images/context/images/865961229190e7e61ecbbf6aea442dc51.jpg" style="width: 456px; height: 204px;"></p> <p> <img alt="" src="http://www.wikipg.com/images/context/images/a65a7e3d646808f2673fc9b23f9e07a51.jpg" style="width: 461px; height: 213px;"></p> <p> <img alt="" src="http://www.wikipg.com/images/context/images/ae6dbe973a909c31629ea1c72cea971c1.jpg" style="width: 440px; height: 240px;"></p> <p> <img alt="" src="http://www.wikipg.com/images/context/images/afbf7465c9b1d9ee0fdab8384ce0d5c51.jpg" style="width: 441px; height: 176px;"></p> text/html 2013-08-15T05:28:05+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد توصیه هایی برای بدست آوردن خوشبختی در زندگی http://goodmanager.mihanblog.com/post/1278 <font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3427" style="font-size: 9pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3426" style="text-align: center;"><br> <a id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3430" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3429" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/Love.jpg"></a><br> &nbsp;</p> </font> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3434"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3433" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3432">1- کم توقع باشیم؛ از همسرمان آن‌قدر انتظار داشته باشیم که بتواند به انتظارات پاسخ دهد.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3437"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3436" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3435">2- گذشت کنید؛ مطمئنا زندگی بدون خطا نیست و هر کدام از ما دچار اشتباهاتی می شویم و با گذشت می شود زندگی شیرین تری داشت.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3440"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3439" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3438">3- این را قبول کنید که او با یکسری عادات و خو ی ها بزرگ شده است و راحت نمی تواند آنها را کنار بگذارد. به او فرصت دهید.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3443"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3442" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3441">4- به خاطر همسر خود کمی از مطالب مفید و روانشناسی استفاده کنید؛ چرا که ما تجربه کافی را در اوایل زندگی نداریم.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>5-قدر حال را بدانید شاید فردا دیگر دیر باشد.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>6- این را خوب درک کنید که می توانید بهترین لحظات رو با همسر خود داشته باشید؛ هیچ کس نمی تواند جای همسر شما رو بگیرد.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>7- صبور باشیم؛ اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی‌دانیم بهتر است با حوصله و تأمل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنیم.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>8- منطقی رفتار کنیم؛ مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم و بی‌طرفانه قضاوت کنیم.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>9- مثبت‌نگر باشیم؛ با بیاد آوردن لحظات شیرین زندگی بدبینی را از خود دور کنیم، به رفتارهای خوب همسرمان بیشتر بیندیشیم و جنبه‌های خوب زندگی را فراموش نکنیم.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>10- خوش‌بین باشیم؛ داشتن نگاه خوش‌بینانه به زندگی و اطرافیان باعث ایجاد آرامش و بذل محبت و عاطفه می‌شود.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>11- یک‌دل باشیم؛ درک متقابل موجب ایجاد تفاهم می‌شود و یکدلی به وجود می‌آورد.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>12- ارتباط کلامی و عاطفی خود را حفظ کنیم؛ سعی کنیم با همسر خود درباره ی مسائل مختلف گفتگو کنیم. صحبت کردن بهترین راه آگاهی از افکار و احساسات همسر می‌باشد.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>13- با یکدیگر مهربان باشیم؛ همسرمان را جزئی از وجود خود بدانیم، محسناتش را بازگو کنیم، برایش خوبی بخواهیم و در راه کمک به همسرمان تمام تلاش خود را به کار ببریم. با مهربانی می‌توانیم مالک قلب‌های یکدیگر باشیم و رابطه ی گرم و صمیمی بر قرار کنیم.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>14- محبت‌پذیر و قهر گریز باشیم؛ منش توأم با مهربانی و دوری از قهر و کینه صفت همسران فداکاراست. تلاش کنیم که آیینه ی زندگیمان شفاف و بدون غبار کدروت باشد.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>15- سعی کنیم همدیگر را در کارهای که در دست انجام داریم تشویق کنیم؛ چراکه هیچ کس مثل زن و شوهر نمی توانند مشوق هم باشند.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>16- راستگو باشیم؛ صداقت و راستی از بهترین سرمایه‌های زندگی مشترک است. هرگز نباید به دروغ و نیرنگ متوسل شویم حتی اگر حقیقت به نفع ما نباشد. فراموش نکنیم که دروغ پایه‌های زندگی را سست می‌کند.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>17- محیط خانواده را با صفا کنیم؛ فضای عاطفی خانواده باید چنان مطلوب و دوست داشتنی باشد که همسرمان در آن احساس رضایت خاطر کند و از امنیت روانی برخوردار باشد.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>18- به نیازهای همسر توجه کنیم؛ رفتار دلنشین و توأم با متانت موجب می‌شود خواسته‌های خود را به راحتی بیان کند.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>19- بهداشت روانی همسر را تأمین کنیم؛ در سایه ی سلامت جسمی و روانی می‌توانیم به هدف‌های خود برسیم، بنابراین باید به رفتار او توجه نماییم و از افسردگی و خمودیش جلوگیری کنیم.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3403"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3402" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3401">20- با یکدیگر مشورت کنیم؛ هر یک از همسران باید حق داشته باشند نظر و پیشنهاد خود را بیان کنند. با مشورت کردن، راه رسیدن به زندگی سالم کوتاه تر می‌شود.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>21- قدرشناس باشیم؛ از همسرمان به خاطر انجام وظایف، مسوولیت‌ها و همکاری‌هایش قدردانی کنیم برای ابراز سپاسگزاری و تشکر به کلمه‌های خاصی نیازمند نیستیم!</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3405"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>22- احساس مسوولیت داشته باشیم؛ هر یک از همسران باید خود را در مقابل کاری که برعهده گرفته‌اند متعهد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالی نکنند.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3409"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3408" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3407">23- سعی کنید حرمت هم را همیشه رعایت کنید. حتی موقع دعوا</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3413"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3412" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3411">24- برنامه‌ریزی کنیم؛ در حقیقت برنامه‌ریزی به زندگی خانوادگی نظم و سامان می‌بخشد.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3415"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>25- خوش قول باشیم؛ برای حرف‌ها و قول‌های خود ارزش قائل شویم و خود را در مقابل آنها مسوول بدانیم خوش‌قولی نشانه ی احترام به خود و همسر است.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3419"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3418" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3417">26- سلایق و علایق او را بدانید تا با این کار به بگوئید که چقدر برای شما مهم است؛ در بسیاری از موارد زن وشوهر از هم توقع دارند که او را خوب بشناسد و بدانند که او چی دوست دارد</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3375"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3374" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3373">27- الگوی خوبی باشیم؛ طوری رفتار کنیم که الگوی رفتاری مناسبی برای همسر و فرزندان خود باشیم.</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>28- خود را به جای همسرمان بگذاریم؛ دنیا را از دریچه ی نگاه او ببینیم و از خود بپرسیم : �#1575;گر من جای او بودم چه می‌کردم؟�/b&gt;</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>29- سختی‌ها و مشکلات محیط کار را در حد ضرورت با همسرمان در میان بگذاریم؛ هم فکری بار مشکلات را سبک‌تر می‌نماید.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3395"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3394" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3393"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3392">30- به خواسته‌ها و افکار یکدیگر احترام بگذاریم؛ فراموش نکنیم که ازدواج پیمان همکاری و تشریک مساعی است.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>31- میانه رو و متعادل باشیم؛ حضرت علی (ع) فرموده‌اند �#1582;یرالامور اوسط‌ها�#1548; پس اگر در تمام امور زندگی (خوردن، خوابیدن، مسافرت و حتی محبت کردن و...) اعتدال را رعایت کنیم کمتر دچار مشکل می‌شویم.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>32- روابط زناشویی را بسیار مهم بدانیم؛ عدم توجه به این روابط موجب ایجاد مشکلات مختلف خانوادگی، روحی و روانی برای هر یک از طرفین می‌شود و زندگی را با خطرهای جدی روبرو می‌کند.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3397"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>33- به همسر خود بگوییم که من به خاطر عشق به تو همه ی سختی‌های زندگی‌مان را می‌پذیرم چنین جملاتی باعث دلگرمی او می‌شود.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>34- همدیگر را آرام کنید؛ رو زها همیشه بدون مشکل نیست و شرایط سخت از زندگی جدای نا پذیر است. اگر یک روز همسرتان عصبانی بود شما سعی کنی او را آرام کنید و بر عصبانیت او نیافزاید.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>35- همسر خود را راضی کنیم؛ باید طوری رضایت همسرمان را جلب نماییم که مطمئن باشیم هیچ وقت ما را ترک نمی‌کند و یا در هیچ مشکلی ما را تنها نمی‌گذارد.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>36- با متانت و صداقت قبول کنیم که در بعضی از کارها همسرمان شایسته‌تر است.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>37- با جملات زیبا از همسر خود دلجویی کنیم؛ یک جمله ی شورانگیز می‌تواند طوفانی از خشم وغضب و نفرت را خاموش کند و بنای زندگی را از خطرات گوناگون دور سازد.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>38- برای سخن و پیشنهاد همسرمان احترام قائل شویم و خود را عقل کل ندانیم. باور داشته باشیم که همیشه همه چیز را همگان دانند.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>39- فرمان ندهیم؛ نباید خانه را به پادگان تبدیل کنیم، متوجه باشیم که خانه کانون عشق و محبت است نه محل یکه تازی و خشونت.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3447"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3446" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3445"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3444">40- تعصبات غلط و افکار مزاحم را از خود دور کنیم؛ افکار مزاحم مانند خوره، سلامت روانی انسان را از میان می‌برند. بهتر است به جای اعمال تعصبات دست و پاگیر انرژی خود را صرف توجه به همسر و خانواده نماییم.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3452"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3451" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3450"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3449">41- از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنیم؛ زندگی و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنیم و از یاد نبریم که زندگی هر کسی مطابق سلیقه و عقل و درایت او اداره می‌شود.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3457"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3456" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3455"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3454">42- روی نقاط ضعف همسر خود انگشت نگذاریم؛ هر فردی ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد آشکار کردن و بزرگ جلوه‌دادن این نقاط ضعف موجب ایجاد کدورت می‌شود. هرگز نباید از نقطه ضعف‌ها به عنوان اسلحه‌ای برای سکوت یا شکست دادن همسر استفاده کنیم.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3460"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>43- مقابله به مثل نکنیم؛ از رفتارهای تلافی جویانه بپرهیزیم و سعی کنیم به جای مقابله به مثل، رفتار مناسب را به او یادآوری نماییم.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3462"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>44- مقایسه نکنید؛ با مقایسه، هم همسر خود را از خود ناراحت می کنید و هم زندگی را برخود سخت می گیرید و بدانید تمام انسان ها نمی توانند شبیه هم باشند.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3464"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>45- سعی کنید در هر جای جویای حال همسر خود باشید؛ این امر باعث می شود تا حس اهمیت زن وشوهر برای هم بیشتر شود.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>46- روزها ی خوب با هم بودن رو به یاد هم بیاریم؛ این امر باعث می شود تا روز ها ی با خاطرات تلخ راحتتر فراموش شود.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3469"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3468" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3467"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3466">47-همیشه در کوچه زندگی، دنبال خانه مهربانی باشید؛ هر چند که بعضی وقت ها واقعا فشار زندگی آنقدر زیاد می شود که خنده را از روی لب می رباید اما سعی در این شرایط به هم مهربانی کنید.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>48- سعی کنید از حرف های زیبا و دلنشین در زندگی خود بسیار استفاده کنید.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3471"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b><b>49- به خاطر خدا همسر خود رو دوست داشته باشید.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3475"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3474" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3473"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3472">50- شنونده ی خوبی باشیم؛ هنگامی که همسرمان با ما صحبت می‌کند حتی‌الامکان به چشمان او نگاه کنیم و یا با اشاره و سرتکان دادن نشان دهیم که به حرف‌های او توجه داریم.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3484"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3483" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3482"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3481">51- به ارزش‌های دینی، اخلاقی و خانوادگی پایبند باشیم؛ ارزش‌ها از ارکان و ستون‌های اصلی خانواده محسوب می‌شوند و مقید بودن به ارزش‌ها موجب دوام و استحکام خانواده می‌شود و اصالت آن را حفظ می‌کند.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3480"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3479" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3478"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3477">52- شاد باشیم؛ شاد بودن همیشه ارزشمند است، پس سعی کنیم خود را خوشحال و سرحال نشان دهیم تا خستگی را از تن شریک زندگی خود دور کنیم.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3490"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3489" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3488"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3487">53- به پیشرفت یکدیگر اهمیت دهیم؛ آنقدر صمیمی باشیم که پیشرفت و ترقی همسرمان یکی از آرزوهای ما باشد، در حقیقت اولین کسی که از این پیشرفت سود می‌برد ما هستیم.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3502"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3501" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3500"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3499">54- به شخصیت همسرمان احترام بگذاریم و حرمت یکدیگر را نزد خانواده و دوستان و ... حفظ کنیم.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3492"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b>&nbsp;</b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3497" style="text-align: center;"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3496" size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3495"><b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3494">امیدواریم احساس خوشبختی همراه زندگی شما و همسرتان باشد.</b></b></font></p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"><b> </b></font> <b> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font></b><p id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3509" style="text-align: center;"> <b id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3508"><font id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3507" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3506" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img style="width: 306px; height: 200px;" id="yui_3_7_2_1_1376457224400_3505" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/386789_GbWu00la.jpg"></a><br></font></b></p> text/html 2013-08-14T09:32:58+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد ســــفر به تاریـــخ ، عکس های کمیاب و خاطره انگیز http://goodmanager.mihanblog.com/post/1277 <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2760" align="center">&nbsp;</div> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2759" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2763" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2762" size="3"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2761" class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/001.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/001.jpg" border="0"></font></a></div><font size="3"> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption11"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">سیگار آپادانا</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2764" dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2768" size="3"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2767" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2766" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2765" class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/01.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/01.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><font size="3"><br> </font><span dir="rtl"><font size="3">شیراز<span lang="fa">،</span> چهار راه زند. سال ۱۳۴۷.</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2772" size="3"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2771" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2770" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2769" class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/02.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/02.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption0"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">به یاد دورانی که وقتی مسافرت میرفتیم، "شاگرد راننده" چمدانهایمان را بالای اتوبوس بار میزد.</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2776" size="3"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2775" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2774" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2773" class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/03.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/03.jpg" border="0"></a></div> </font><div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2782" dir="rtl" align="center"><b id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2781"> <font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2780" color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption1"> <span id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2779" class="yiv1406344501hasCaption"><span id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2778" dir="rtl"> <font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2777" size="3">شیراز. شاهچراغ.</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/04.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/04.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption2"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">شیراز. فلکه شهرداری.</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/05.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/05.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption3"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">ثریا به همراه شعبان بی مخ</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/06.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/06.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption4"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><font size="3"><br> </font><span dir="rtl"><font size="3">تبلیغات ایران ایر - هواپیمایی ملی ایران ( هما )<br> ١٣۵٣ خورشیدی </font></span></span></span></font> </b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/07.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/07.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span dir="rtl"> <font size="3">اتومبیل‌های آریا شاهین در روز مبارزه با سرطان (۱۳۴۹)</font></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2746" size="3"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2745" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2744" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2743" class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/08.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/08.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption5"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">مناظره تلویزیونی از راست: عبدالکریم سروش و مصباح یزدی در برابر احسان طبری و فرخ نگهدار در سال ۱۳۶۰</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2714" size="3"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2713" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2712" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2711" class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/09.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/09.jpg" border="0"></a></div> <div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption6"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl">بازدید شاه از شرکت واحد</span></span></span></font></b></div> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div> <font size="2" color="black" face="Tahoma"> <div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="630"> <tbody><tr> <td> <div style="background-color: rgb(217, 255, 217);" dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/join-ven.htm"> <font style="font-weight: 700; text-decoration: none;" color="#910000" face="Tahoma"> ارسـال جدیـدتـرین مطالـب، اخبـار و سـوژه های داغ اینتـرنتی هر شـب به ایمیـل شما</font></a><br> <br> <font style="font-weight: 700;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" style="text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/join-ven.htm"> [اینجـا کلیـک کنیـد و رایـگان عضـو شویـد]</a></font></div></td> </tr> </tbody></table> </div> </font> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded yiv1406344501overflowing" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/10.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/10.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption7"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">شهیاد / دهه 50</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/11.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/11.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption8"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">خیابان تخت جمشید<span lang="fa">، تهران</span> 1340</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/12.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/12.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption9"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">فردوسی 1345</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2756" dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> </font><div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2752" dir="rtl" align="center"><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2751" size="3"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2750" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2749" class="yiv1406344501decoded yiv1406344501overflowing" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/13.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/13.jpg" border="0"></a></font><b><font color="#800000" face="Tahoma"><span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption10"><span class="yiv1406344501hasCaption"><font size="3"><br> <br> </font><span dir="rtl"><font size="3">جوایز بلیت های اعانه ملی مخصوص 6 بهمن<br> بمناسبت سالگرد انقلاب سفید ایران - ( ١٣٤٩ خورشیدی )</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/14.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/14.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption12"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">زنده یاد خسرو شکیبایی و برج شهیاد</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded yiv1406344501overflowing" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/15.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/15.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption13"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">تیرانداز برگزیده ارتش ...</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/16.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/16.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption14"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">خیابان لاله زار، دهه ی ۱۳۴۰ (دهه ی ۱۹۶۰ میلادی)</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/17.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/17.jpg" border="0"></a></div> </font><div align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption15"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><font size="3"><br> </font><span dir="rtl"><font size="3">نمایی زیبا از رامسر... از بلندای هتل رامسر تا بلوار کازینو و دریا...<br> دهه پنجاه خورشیدی</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div class="yiv1406344501fbPhotoPagesTagList" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftPagesTagList"> <font size="3">&nbsp;</font></div> <div dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/18.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/18.jpg" border="0"></a></div> <div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption16"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">خرمشهر ( ١٣٣٠ خورشیدی ) </font> </span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/19.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/19.jpg" border="0"></a></div> <div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption17"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl">محمد رضا شاه پهلوی و افتتاح ذوب آهن اصفهان</span></span></span></font></b></div> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div> <font size="2" color="black" face="Tahoma"> <div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="630"> <tbody><tr> <td> <div style="background-color: rgb(217, 255, 217);" dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/join-ven.htm"> <font style="font-weight: 700; text-decoration: none;" color="#910000" face="Tahoma"> ارسـال جدیـدتـرین مطالـب، اخبـار و سـوژه های داغ اینتـرنتی هر شـب به ایمیـل شما</font></a><br> <br> <font style="font-weight: 700;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" style="text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/join-ven.htm"> [اینجـا کلیـک کنیـد و رایـگان عضـو شویـد]</a></font></div></td> </tr> </tbody></table> </div> </font> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/20.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/20.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption18"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">دانشگاه ملی - دهه پنجاه خورشیدی</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/21.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/21.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption19"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">تاکسی / دهه 30 </font></span> </span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/22.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/22.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption20"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">دروازه دولاب</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/23.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/23.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption21"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><font size="3"><br> </font><span dir="rtl"><font size="3">طهران قدیم..... </font></span></span></span></font> </b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/24.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/24.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption22"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">داریوش بهروز عارف</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/25.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/25.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption23"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">دی 1357 (انقلاب ایران) / میدان مخبرالدوله</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/26.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/26.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption24"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">ببر مازندران و تلاش ناموفق برای احیای این حیوان پس از 54 سال<br> <br> آخرین ببر مازندران در مازندران که افراد محلی به آن شیر سرخ( زبان مازندرانی: سرخ شیر) می‌گفتند در سال 1337 در جنگل‌های مازندران، در منطقه گنبد کاووس، به دست یک شکارچی محلی شکار شد.</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font size="3"> <div dir="rtl" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/27.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/27.jpg" border="0"></a></div> </font><div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption25"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl"> <font size="3">سینما سعدی رشت - 1346 خورشیدی</font></span></span></span></font></b></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2786" size="3"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2785" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2784" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2783" class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/28.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/28.jpg" border="0"></a></div> <div dir="rtl" align="center"><b> <font color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption26"> <span class="yiv1406344501hasCaption"><span dir="rtl">اصفهان،۳۳ پل، سال ۱۳۱۵</span></span></span></font></b></div> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div> <font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2795" size="2" color="black" face="Tahoma"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2794" align="center"> <table id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2793" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="630"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2792"><tr id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2791"> <td id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2790"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2789" style="background-color: rgb(217, 255, 217);" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2788" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/join-ven.htm"> <font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2787" style="font-weight: 700; text-decoration: none;" color="#910000" face="Tahoma"> ارسـال جدیـدتـرین مطالـب، اخبـار و سـوژه های داغ اینتـرنتی هر شـب به ایمیـل شما</font></a><br> <br> <font style="font-weight: 700;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" style="text-decoration: none;" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/join-ven.htm"> [اینجـا کلیـک کنیـد و رایـگان عضـو شویـد]</a></font></div></td> </tr> </tbody></table> </div> </font> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div> <hr> <div dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2799" size="3"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2798" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2797" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2796" class="yiv1406344501decoded yiv1406344501overflowing" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/29.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/29.jpg" border="0"></a></div> </font><div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2805" dir="rtl" align="center"><b id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2804"> <font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2803" color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption27"> <span id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2802" class="yiv1406344501hasCaption"><font size="3"><br> </font><span id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2801" dir="rtl"><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2800" size="3">جاده ۵۹ (جاده چـــالوس)<br> دهه 1320 خورشیدی</font></span></span></span></font></b></div> <hr id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2856"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2806" dir="rtl" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2810" size="3"> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2809" dir="rtl" align="center"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2808" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hipersian.com/joingroup.htm"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2807" class="yiv1406344501decoded" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/30.jpg" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Tunnel4/30.jpg" border="0"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2855" dir="rtl" align="center"><b id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2854"> <font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2853" color="#800000" face="Tahoma"> <span class="yiv1406344501fbPhotosPhotoCaption" id="yiv1406344501fbPhotoSnowliftCaption28"> <span id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2852" class="yiv1406344501hasCaption"><span id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2851" dir="rtl">میدان مجسمه (انقلاب) و سی و سه پل - اصفهان 1321 خورشیدی</span></span></span></font></b></div> <div id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2811">&nbsp;</div> </font> text/html 2013-08-14T09:28:13+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد پاییز http://goodmanager.mihanblog.com/post/1276 <table id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1613" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="792"><tbody id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1612"><tr id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1611"><td id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1610" dir="rtl" background="http://www.salijoon.info/tempel/sali/01.gif" width="792"><center id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1609"><font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1608" face="Tahoma"><table style="font-size: 10pt; direction: rtl; font-family: Tahoma; text-align: justify;" id="yiv4565854073table10" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"><tbody id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1607"><tr id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1606"><td id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1605" bgcolor="#ffffff" width="750"><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2108" style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><span class="yiv4565854073Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="yiv4565854073Apple-style-span" style="color: rgb(144, 144, 144); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.salijoon.info/tempel/loading.gif" border="0" height="23" width="21"></span></span></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1604"> <font id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1603" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> &nbsp;<table id="yiv4565854073tblNews" border="0" cellpadding="6" cellspacing="4" width="100%"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1602"><tr id="yiv4565854073trNewsLead"> <td colspan="2"><b> <span id="yiv4565854073Newsdetails2_lblLead" class="yiv4565854073news_lead" dir="rtl"> <font size="2">گر درختی از خزان بی برگ شد/ یا کرخت از صورت سرمای سخت/ هست امیدی که ابر فرودین/ برگها رویاندش از فر بخت/ بر درخت زنده بی برگی چه غم؟/ وای بر احوال برگ بی درخت!</font></span></b><p>&nbsp;</p></td> </tr> <tr id="yiv4565854073trNewsBody"> <td id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1601" colspan="2"> <span id="yiv4565854073Newsdetails2_lblBody" class="yiv4565854073news_body"> <p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2115" style="text-align: center;"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2114" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2113" src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890905_orig.jpg" height="458" width="654"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2122" style="text-align: center;"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2121" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2120" src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890934_orig.jpg" height="466" width="662"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890933_orig.jpg" height="461" width="661"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890932_orig.jpg" height="461" width="660"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890916_orig.jpg" height="450" width="652"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890911_orig.jpg" height="453" width="647"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890931_orig.jpg" height="461" width="657"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890930_orig.jpg" height="457" width="650"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890929_orig.jpg" height="456" width="646"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890926_orig.jpg" height="447" width="639"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890925_orig.jpg" height="451" width="643"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1600" style="text-align: center;"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1599" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_1598" src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890927_orig.jpg" height="446" width="639"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/">&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890935_orig.jpg" height="455" width="646"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890924_orig.jpg" height="441" width="634"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890923_orig.jpg" height="449" width="641"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890922_orig.jpg" height="447" width="637"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890921_orig.jpg" height="448" width="640"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890908_orig.jpg" height="447" width="637"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890920_orig.jpg" height="443" width="642"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890909_orig.jpg" height="450" width="633"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890919_orig.jpg" height="454" width="646"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890915_orig.jpg" height="449" width="647"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890918_orig.jpg" height="454" width="650"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890913_orig.jpg" height="450" width="647"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890928_orig.jpg" height="459" width="657"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890917_orig.jpg" height="451" width="643"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p style="text-align: center;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890914_orig.jpg" height="444" width="640"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2185" style="text-align: center;"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2187" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2186" src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890912_orig.jpg" height="453" width="643"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2190" style="text-align: center;"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2189" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2188" src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890910_orig.jpg" height="452" width="646"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2193" style="text-align: center;"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2192" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2191" src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890906_orig.jpg" height="453" width="652"></a></p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2196" style="text-align: center;"> <a id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2195" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2194" src="http://salijoon.info/mail2/910821/tehran/890907_orig.jpg" height="462" width="655"></a></p></span></td> </tr> </tbody></table> </font></p><p id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2197"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <br><br></font></p></td></tr></tbody></table></font></center> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2201"> <td id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2200" dir="rtl"> <center id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2199"><img id="yui_3_7_2_1_1376385781525_2198" src="http://www.salijoon.info/tempel/sali/044.gif" border="0" height="46" width="792"></center></td></tr></tbody></table> text/html 2013-08-14T08:15:16+01:00 goodmanager.mihanblog.com وحید شیرزاد عکس های فانتزی عاشقانه http://goodmanager.mihanblog.com/post/1275 <p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7090" style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><span class="yiv3416846019Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="yiv3416846019Apple-style-span" style="color: rgb(144, 144, 144); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 13px; text-align: center;"><br> <img src="http://www.salijoon.info/tempel/loading.gif" border="0" height="23" width="21"></span></span></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7085" style="text-align: center;"> <font id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7084" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <a id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7083" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7082" alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/01.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7095" style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/">&nbsp;</a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7099" style="text-align: center;"> <font id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7098" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7097" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7096" alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/03.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7103" style="text-align: center;"> <font id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7102" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7101" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7100" alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/04.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7107" style="text-align: center;"> <font id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7106" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7105" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7104" alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/05.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7111" style="text-align: center;"> <font id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7110" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7109" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7108" alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/06.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7115" style="text-align: center;"> <font id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7114" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7113" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7112" alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/07.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/08.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/09.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/10.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/11.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/12.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/13.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/14.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/15.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/16.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p style="text-align: center;"> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/17.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7145" style="text-align: center;"> <font id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7144" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7143" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7142" alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/18.jpg"></a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7141" style="text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/">&nbsp;</a></font></p> <font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> </a></font><p id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7140" style="text-align: center;"> <font id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7139" style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7138" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/"> <img id="yui_3_7_2_1_1376378590955_7137" alt="تصاویر فانتزی عاشقانه " class="yiv3416846019aligncenter" src="http://salijoon.ws/mail2/910828/love/20.jpg"></a></font></p>